OGŁOSZENIA O PRZETARGACH


TYTUŁ:

"Remont drogi powiatowej nr 2025W Zakrze – Biernaty Średnie – do drogi nr 698 na odcinku Stare Biernaty - do drogi 698"

Dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania dostępna jest na Platformie e-Zamówienia pod adresem: 

Link do postępowania


TYTUŁ:

"Zakup i sukcesywna dostawa kationowej emulsji asfaltowej C65B3 PU/RC w ilości 80 ton do Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach"

Dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania dostępna jest na Platformie e-Zamówienia pod adresem: 

Link do postępowania


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2047W Walim - Dubicze- Wólka Nosowska- gr. woj. (Nosów) od w km 2+300 do km 5+800"

Dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania dostępna jest na Platformie e-Zamówienia pod adresem: 

Link do postępowania


TYTUŁ:

"Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w miejscowości Dziadkowskie- Folwark na drodze nr 2034W”

 

Dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania dostępna jest na Platformie e-Zamówienia pod adresem: 

Link do postępowania

 


TYTUŁ:

„Przebudowa (modernizacja) ciągu drogowego dla drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów – Platerów na odcinku od km 2+316 do km 3+437, odcinek o długości 1,121 km oraz drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19 – Platerów – Mężenin na odcinku od km 2+900 do km 5+200, odcinek o długości 2,30 km”

ETAP 1 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów - Platerów na odcinku od km 2+316 do km 3+437, odcinek o długości 1,121 km.”

ETAP 2 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19-Platerów - Mężenin na odcinku od km 2+900 do km 5+200, odcinek o długości 2,30 km.”

 

Dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania dostępna jest na Platformie e-Zamówienia pod adresem: 

Link do postępowania


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU

 

ZMIANA NAZWY ZADANIA NA:

 

„Przebudowa (modernizacja) ciągu drogowego dla drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów – Platerów na odcinku od km 2+316 do km 3+437, odcinek o długości 1,121 km oraz drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19 – Platerów – Mężenin na odcinku od km 2+900 do km 5+200, odcinek o długości 2,30 km”

ETAP 1 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów - Platerów na odcinku od km 2+316 do km 3+437, odcinek o długości 1,121 km.”

ETAP 2 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19-Platerów - Mężenin na odcinku od km 2+900 do km 5+200, odcinek o długości 2,30 km.”

 

 

Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Łosickiego w podziale na dwie części:

Zadanie Nr 1 „Przebudowa (modernizacja) ciągu drogowego dla drogi powiatowej Nr 2004W Czuchów - Platerów na odcinku od km 2+316 do km 3+437, odcinek o długości 1,121 km.”

Zadanie Nr 2 „Przebudowa (modernizacja) ciągu drogowego dla drogi powiatowej Nr 2043W od drogi nr 19-Platerów - Mężenin na odcinku od km 2+900 do km 5+200, odcinek o długości 2,30 km.”

 

Dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania dostępna jest na Platformie e-Zamówienia pod adresem: 

Link do postępowania

 


TYTUŁ:

PRZEBUDOWA  (MODERNIZACJA) DROGI POWIATOWEJ NR 2008W GÓRKI - LITEWNIKI - HOŁOWCZYCE - ZABUŻE NA ODCINKU OD KM 18+755 DO KM 19+600, O DŁUGOŚCI 0,845 KM

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE TERMINU WYKONANIA ROBÓT (SWZ) Z DNIA 07.09.2021R.

ZMIANA OGŁOSZENIA W ZAKRESIE TERMINU WYKONANIA ROBÓT Z DNIA 07.09.2021R.

ZMIANA WZORU UMOWY W ZAKRESIE TERMINU WYKONANIA ROBÓT Z DNIA 07.09.2021R.  - ZAŁ. NR 3

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

ZAŁĄCZNIKI:

1) OGŁOSZENIE 2021/BZP  00169910/01/ Z DNIA 03.09.2021R.

2) ZMIANA OGŁOSZENIA 2021/BZP  00169910/01/ Z DNIA 03.09.2021R.

3) OFERTA ZAŁ NR 1

4) ZAŁĄCZNIKI OFERTOWE- ZAŁ. NR  1-1,6

5) PRZEDMIAR ROBÓT -ZAŁ. NR 2

6) WZÓR UMOWY - ZAŁ. NR 3

7) DOKUMENTACJA TECHNICZNA -ZAŁ. NR 4

8) STWiORB -ZAŁ. NR 5

Dokumentacja dotycząca niniejszego postępowania dostępna jest na Platformie e-Zamówienia pod adresem: 

https://zdp-losice.ezamawiajacy.pl/pn/zdp-losice/demand/notice/public/38307/details


ZAKUP I DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO - SPRZĘTU DROGOWEGO DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W  ŁOSICACH

OGŁOSZENIE BZP

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- SWZ ZATWIERDZENIE

1) FORMULARZ OFERTY -  OFERTA 

2) FORMULARZ ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

3) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125A UST.1

USTAWY PZP /DOT. WYKLUCZENIA/    - ZAŁĄCZNIK NR 1.1.

4)  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125A UST.1

USTAWY PZP /DOT. SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST./- ZAŁĄCZNIK NR 1.2.

5) OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ- ZAŁĄCZNIK NR 1.3.

6) PRZYKŁAD ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW- ZAŁĄCZNIK NR 1.4.

7) WZÓR WYKAZU WYKONANYCH DOSTAW- ZAŁĄCZNIK NR 2

8) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 3

9) PROJEKT UMOWY - WZÓR UMOWY- ZAŁĄCZNIK NR 4

 

 

 


ZAKUP I DOSTAWA KOPARKO-ŁADOWARKI KOŁOWEJ SAMOBIEŻNEJ Z OSPRZĘTEM -SPRZĘTU DROGOWEGO DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH                    W  ŁOSICACH

OGŁOSZENIE BZP

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- SWZ ZATWIERDZENIE

1) FORMULARZ OFERTY -  OFERTA 

2) FORMULARZ ZAŁĄCZNIK DO OFERTY

3) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125A UST.1

USTAWY PZP /DOT. WYKLUCZENIA/    - ZAŁĄCZNIK NR 1.1.

4)  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125A UST.1

USTAWY PZP /DOT. SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST./- ZAŁĄCZNIK NR 1.2.

5) OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ- ZAŁĄCZNIK NR 1.3.

6) PRZYKŁAD ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW- ZAŁĄCZNIK NR 1.4.

7) WZÓR WYKAZU WYKONANYCH DOSTAW- ZAŁĄCZNIK NR 2

8) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 3

9) PROJEKT UMOWY - WZÓR UMOWY- ZAŁĄCZNIK NR 4

 


ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO, REMONTERA DROGOWEGO ORAZ PŁUGA ODŚNIEŻNEGO, LEMIESZOWEGO- SPRZĘTU DROGOWEGO DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W  ŁOSICACH, W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCI:

CZEŚĆ 1:  DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO (KOMPATYBILNEGO Z REMONTEREM DROGOWYM), REMONTERA DROGOWEGO - MASZYNY DO REMONTU NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH,

CZĘŚĆ 2: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO PŁUGA ODŚNIEŻNEGO, LEMIESZOWEGO

OGŁOSZENIE BZP

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- SWZ ZATWIERDZENIE

1) FORMULARZ OFERTY -  OFERTA  CZĘŚĆ I:

                                               - OFERTA CZEŚĆ II:

2) FORMULARZ ZAŁĄCZNIK DO OFERT WSPÓLNY DO WYKORZYSTANIA DLA OBU CZĘŚCI

3) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125A UST.1

USTAWY PZP /DOT. WYKLUCZENIA/    - ZAŁĄCZNIK NR 1.1.

4)  OŚWIADCZENIE WYKONAWCY SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 125A UST.1

USTAWY PZP /DOT. SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST./- ZAŁĄCZNIK NR 1.2.

5) OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ- ZAŁĄCZNIK NR 1.3.

6) PRZYKŁAD ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW- ZAŁĄCZNIK NR 1.4.

7) WZÓR WYKAZU WYKONANYCH DOSTAW- ZAŁĄCZNIK NR 2

8) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - ZAŁĄCZNIK NR 3

9) PROJEKT UMOWY - WZÓR UMOWY- ZAŁĄCZNIK NR 4


TYTUŁ:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice- Hadynów - Próchenki- Krzesk - droga nr 2. Etap I na odcinku Hadynów - Olszanka od km 5+960 do km 8+143, odcinek o dł. 2,183 km

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

ZAŁĄCZNIKI:

1) OGŁOSZENIE 2021/BZP  00074849/01 Z DNIA 08.06.2021R.

2) OFERTA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI- ZAŁ. NR  1-1,6

3) PRZEDMIAR ROBÓT -ZAŁ. NR 2

4) WZÓR UMOWY - ZAŁ. NR 3

5) DOKUMENTACJA TECHNICZNA -ZAŁ. NR 4

6) STWiORB -ZAŁ. NR 5

7) STAŁA ORGANIZACJA RUCHU (SOR)

 


OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

Przebudowę drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki - granica województwa - (Łuby)- granica województwa (Krawce)- Mostów - Krzywośnity - Huszlew na odcinku Krzywośnity - Liwki Szlacheckie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwarcia ofert, zapisów SIWZ i projektu umowy

SIWZ po zmianie

Projekt umowy po zmianie

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI :

    1) ZAŁĄCZNIKI NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z KOSZTORYSEM OFERTOWYM

            1.1 FORMULARZ OFERTOWY

            1.2 KOSZTORYS OFERTOWY            

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

    6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

    7) ZAŁĄCZNIK NR 7 -  PROJEKT UMOWY

    8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - PRZEDMIAR ROBÓT

    9) ZAŁĄCZNIK NR 9 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

   10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

   11) ZAŁĄCZNIK NR 11 - ZOBOWIĄZANIE PRZYKŁADOWE

         

 


 

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY -ZADANIE I

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ZADANIE II

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

ODPOWIEDZI:

1. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

 

ZAPYTANIA:

1. ZAPYTANIE NR 1

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"ODBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH  - 2 ZADANIA"

ZADANIE NR 1: „ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2016W NOWE SZPAKI - WALIM W MIEJSCOWOŚCI NOWE SZPAKI - WALIM NA ODCINKU OD KM 0+020 DO KM 2+635, O DŁUGOŚCI 2,615 KM”

ZADANIE NR 2: "ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2026W WOŹNIKI - CZUCHLEBY - CHOTYCZE W MIEJSCOWOŚCI MESZKI, CHOTYCZE KOLONIA I CHOTYCZE NA ODCINKU OD KM 4+470 DO KM 5+597 ORAZ OD KM 5+670 DO KM 6+668, O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI 2,145 KM"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI :

    1) ZAŁĄCZNIKI NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z KOSZTORYSEM OFERTOWYM

            1.1 FORMULARZ OFERTOWY

            1.2 KOSZTORYS OFERTOWY - ZADANIE NR 1

            1.3 KOSZTORYS OFERTOWY - ZADANIE NR 2

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

    6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

    7) ZAŁĄCZNIK NR 7 -  PROJEKT UMOWY

    8) ZAŁĄCZNIK NR 8-I - PRZEDMIAR ROBÓT

        ZAŁĄCZNIK NR 8-II - PRZEDMIAR ROBÓT

    9) ZAŁĄCZNIK NR 9-I - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

          ZAŁĄCZNIK NR 9-II - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

    10) ZAŁĄCZNIK NR 10-I - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

          ZAŁĄCZNIK NR 10-II - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"ODBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH  - 2 ZADANIA"

ZADANIE NR 1: „ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3665W MORDY - PTASZKI - BEJDY - PRÓCHENKI - DZ. EWID. NR 759/2 W MIEJSCOWOŚCI BEJDY, NR 536 I 538 W MIEJSCOWOŚCI KLIMY, NA ODCINKU OD KM 0+706 DO KM 1+483, O DŁUGOŚCI 0,777 KM I SKRZYŻOWANIA O DŁ. 0,030”

ZADANIE NR 2: "ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2041W WAŚKOWÓLKA - ŻURAWLÓWKA - WYGODA DZ. EWID. NR 248 W MIEJSCOWOŚCI WAŚKOWÓLKA, NR 650 W MIEJSCOWOŚCI ŻURAWLÓWKA, NA ODCINKU OD KM 0+525 DO KM 1+698 ORAZ OD KM 2+027 DO KM 2+398, O DŁUGOŚCI 1,544"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI :

    1) ZAŁĄCZNIKI NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z KOSZTORYSEM OFERTOWYM

            1.1 FORMULARZ OFERTOWY

            1.2 KOSZTORYS OFERTOWY - ZADANIE NR 1

            1.3 KOSZTORYS OFERTOWY - ZADANIE NR 2

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

    6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

    7) ZAŁĄCZNIK NR 7 -  PROJEKT UMOWY

    8) ZAŁĄCZNIK NR 8-I - PRZEDMIAR ROBÓT

        ZAŁĄCZNIK NR 8-II - PRZEDMIAR ROBÓT

    9) ZAŁĄCZNIK NR 9-I - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

          ZAŁĄCZNIK NR 9-II - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

    10) ZAŁĄCZNIK NR 10-I - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

          ZAŁĄCZNIK NR 10-II - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA:

"ODBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2001W PUCZYCE - RUSKÓW - HRUSZEW OD KM 5+640 DO KM 8+000, O DŁ. 2,360 KM"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z KOSZTORYSEM OFERTOWYM

            1.1 FORMULARZ OFERTOWY

            1.2 KOSZTORYS OFERTOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - PROJEKT UMOWY

8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - PRZEDMIAR ROBÓT

9) ZAŁĄCZNIK NR 9- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - POPRAWIONE

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA:

"ODBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2045W KÓZKI - MĘŻENIN OD KM 0+000 DO KM 1+600, O DŁ. 1,6 KM"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z KOSZTORYSEM OFERTOWYM

            1.1 FORMULARZ OFERTOWY

            1.2 KOSZTORYS OFERTOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - PROJEKT UMOWY

8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - PRZEDMIAR ROBÓT

9) ZAŁĄCZNIK NR 9- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2022W STARA KORNICA - KIEŁBASKI NA ODCINKU OD KM 2+953 DO KM 4+053, O DŁ. 1,100 KM"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z KOSZTORYSEM OFERTOWYM

            1.1 FORMULARZ OFERTOWY

            1.2 KOSZTORYS OFERTOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - PROJEKT UMOWY

8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - PRZEDMIAR ROBÓT

9) ZAŁĄCZNIK NR 9- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA:

Przebudowę drogi powiatowej Nr 2049W Od drogi nr 19 – Dzięcioły – Stacja kolejowa Niemojki od km 2+300 do km 3+243,50 w miejscowości Dzięcioły

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z KOSZTORYSEM OFERTOWYM

            1.1 FORMULARZ OFERTOWY

            1.2 KOSZTORYS OFERTOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - PROJEKT UMOWY

8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - PRZEDMIAR ROBÓT

9) ZAŁĄCZNIK NR 9- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 


 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA:

Przebudowę drogi powiatowej Nr 2049W Od drogi nr 19 – Dzięcioły – Stacja kolejowa Niemojki od km 2+300 do km 3+243,50 w miejscowości Dzięcioły

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z KOSZTORYSEM OFERTOWYM

            1.1 FORMULARZ OFERTOWY

            1.2 KOSZTORYS OFERTOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - PROJEKT UMOWY

8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - PRZEDMIAR ROBÓT

9) ZAŁĄCZNIK NR 9- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU:

"Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice” w ramach realizowanego przez Powiat zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Majora Zenona w Łosicach oraz Przebudowa ulic powiatowych Nr 2057W ulica Majora Zenona i Nr 2056W ulica 11-go Listopada w Łosicach"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z KOSZTORYSEM OFERTOWYM

            1.1 FORMULARZ OFERTOWY

            1.2 KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

            1.3 KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA SANITARNA

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - PROJEKT UMOWY

8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - PRZEDMIAR ROBÓT

            8.1 PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

            8.2 PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA SANITARNA

9) ZAŁĄCZNIK NR 9- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

            9.1 SST - BRANŻA DROGOWA

            9.2 SST - BRANŻA SANITARNA

10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

            10.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - BRANŻA DROGOWA

            10.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - BRANŻA SANITARNA

 


 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA BZP

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU:

"Aktywizacja społeczna i gospodarcza obszarów zdegradowanych poprzez realizację projektów rewitalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łosice” w ramach realizowanego przez Powiat zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Majora Zenona w Łosicach oraz Przebudowa ulic powiatowych Nr 2057W ulica Majora Zenona i Nr 2056W ulica 11-go Listopada w Łosicach"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z KOSZTORYSEM OFERTOWYM

            1.1 FORMULARZ OFERTOWY

            1.2 KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

            1.3 KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA SANITARNA

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - PROJEKT UMOWY

8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - PRZEDMIAR ROBÓT

            8.1 PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

            8.2 PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA SANITARNA

9) ZAŁĄCZNIK NR 9- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

            9.1 SST - BRANŻA DROGOWA

            9.2 SST - BRANŻA SANITARNA

10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

            10.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - BRANŻA DROGOWA

            10.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - BRANŻA SANITARNA

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA: "ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018 i 2018/2019" - PRZETARG DRUGI

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

                1a) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ I

                1b) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ II

                1c) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ III

                1d) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ IV

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - WYKAZ USŁUG (Dotyczy części 1)

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

    6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

    7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WZÓR UMOWY

 

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - DOTYCZY CZĘŚCI 2, 4, 5, 8

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA: "ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018 i 2018/2019".

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

                1a) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ I

                1b) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ II

                1c) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ III

                1d) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ IV

                1e) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ V

                1f) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ VI

                1g) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ VII

                1h) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ VIII

                1i) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ IX

                1j) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ X

                1k) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ XI

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - WYKAZ USŁUG (Dotyczy części 1 i 2)

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

    6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

    7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WZÓR UMOWY

 

 

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2012W OD DROGI WOJ. NR 811 - CHYBÓW - LITEWNIKI STARE - WALIM - NOWA KORNICA OD KM 13+337 DO KM 13+551 I OD KM 13+674 DO KM 14+240, O DŁ. 0,780 KM"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR A - FORMULARZ OFERTOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR A1 - KOSZTORYS OFERTOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR B - PROJEKT UMOWY

4) ZAŁĄCZNIK NR C - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

5) ZAŁĄCZNIK NR D - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6) ZAŁĄCZNIK NR E - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

7) ZAŁĄCZNIK NR F - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

8) ZAŁĄCZNIK NR G - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

9) ZAŁĄCZNIK NR H - PRZEDMIAR ROBÓT

10) ZAŁĄCZNIK NR I- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

11) ZAŁĄCZNIK NR J - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2023W OSTROMĘCZYN - KOLONIA CHŁOPKÓW NA ODCINKU OD KM 1+794 DO KM 3+333, O DŁ. 1,530 KM"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR A - FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z KOSZTORYSEM OFERTOWYM

            1.1 FORMULARZ OFERTOWY

            1.2 KOSZTORYS OFERTOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR B - PROJEKT UMOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR C - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

4) ZAŁĄCZNIK NR D - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5) ZAŁĄCZNIK NR E - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

6) ZAŁĄCZNIK NR F - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

7) ZAŁĄCZNIK NR G - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

8) ZAŁĄCZNIK NR H - PRZEDMIAR ROBÓT

9) ZAŁĄCZNIK NR I- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

10) ZAŁĄCZNIK NR J - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"ODBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2008W GÓRKI - LITEWNIKI - HOŁOWCZYCE - ZABUŻE NA ODCINKU OD KM 9+475 DO KM 13+575, O DŁ. 4,100 KM"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR A - FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z KOSZTORYSEM OFERTOWYM

            1.1 FORMULARZ OFERTOWY

            1.2 KOSZTORYS OFERTOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR B - PROJEKT UMOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR C - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

4) ZAŁĄCZNIK NR D - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5) ZAŁĄCZNIK NR E - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

6) ZAŁĄCZNIK NR F - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

7) ZAŁĄCZNIK NR G - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

8) ZAŁĄCZNIK NR H - PRZEDMIAR ROBÓT

9) ZAŁĄCZNIK NR I- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

10) ZAŁĄCZNIK NR J - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2044W OD DROGI NR 698 - ŁYSÓW -DĄBROWA - KORCZEW NA ODCINKU ZAKRZE - NIEMOJKI OD KM 1+615 DO KM 4+681,60"

 


 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2057W ULICA MAJORA ZENONA W ŁOSICACH"

W ZAKRESIE ODBUDOWY NAWIERZCHNI NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. HENRYKA SIENKIEWICZA DO SKRZYŻOWANIA Z DROGA DOJAZDOWĄ DO GARAŻY

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR A - FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z KOSZTORYSEM OFERTOWYM

            1.1 FORMULARZ OFERTOWY

            1.2 KOSZTORYS OFERTOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR B - PROJEKT UMOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR C - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

4) ZAŁĄCZNIK NR D - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5) ZAŁĄCZNIK NR E - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

6) ZAŁĄCZNIK NR F - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

7) ZAŁĄCZNIK NR G - PRZEDMIAR ROBÓT

8) ZAŁĄCZNIK NR H- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

9) ZAŁĄCZNIK NR I - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 


 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2044W OD DROGI NR 698 - ŁYSÓW -DĄBROWA - KORCZEW NA ODCINKU ZAKRZE - NIEMOJKI OD KM 1+615 DO KM 4+681,60"

 


 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

ZAPYTANIA:

 

1. ZAPYTANIE I WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1. SIWZ po zmianie

2. ZAŁĄCZNIK A-1-1 - KOSZTORYS OFERTOWY

3. ZAŁĄCZNIK I-1 - PRZEDMIAR ROBÓT

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2044W OD DROGI NR 698 - ŁYSÓW -DĄBROWA - KORCZEW NA ODCINKU ZAKRZE - NIEMOJKI OD KM 1+615 DO KM 4+681,60"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1.1 ZAŁĄCZNIK NR A - FORMULARZ OFERTOWY

1.2 ZAŁĄCZNIK NR A1 - KOSZTORYS OFERTOWY

1.3 ZAŁĄCZNIK NR B - PROJEKT UMOWY

1.4 ZAŁĄCZNIK NR C - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

1.5 ZAŁĄCZNIK NR D - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.6 ZAŁĄCZNIK NR E - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

1.7 ZAŁĄCZNIK NR F - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

1.8 ZAŁĄCZNIK NR G - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI ZASOBÓW

1.9 ZAŁĄCZNIK NR H - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

1.10 ZAŁĄCZNIK NR I - PRZEDMIAR ROBÓT

1.11 ZAŁĄCZNIK NR J - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

1.12 ZAŁĄCZNIK NR K - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 


 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY:

"PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2057W ULICA MAJORA ZENONA I NR 2056W ULICA 11-LISTOPADA W ŁOSICACH WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ"

 


 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

ZADANIE NR 2: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2063W UL. ŚW. STANISŁAWA NA ODCINKU OD UL. BIALSKIEJ DO UL. 1 MAJA W ŁOSICACH"

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"PRZEBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH NR 2057W ULICA MAJORA ZENONA I NR 2056W ULICA 11-LISTOPADA W ŁOSICACH WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ, W ZAKRESIE BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR A - FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z KOSZTORYSEM OFERTOWYM

            1.1 FORMULARZ OFERTOWY

            1.2 KOSZTORYS OFERTOWY

    2) ZAŁĄCZNIK NR B - PROJEKT UMOWY

    3) ZAŁĄCZNIK NR C - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

    4) ZAŁĄCZNIK NR D - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    5) ZAŁĄCZNIK NR E - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

    6) ZAŁĄCZNIK NR F - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

    7) ZAŁĄCZNIK NR H - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

    8) ZAŁĄCZNIK NR I - PRZEDMIAR ROBÓT

    9) ZAŁĄCZNIK NR J - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

    10) ZAŁĄCZNIK NR K - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"PRZEBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO - POSTĘPOWANIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z DWÓCH ZADAŃ"

ZADANIE NR 1: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2053W UL. SZKOLNA NA ODCINKU OD UL. SŁONECZNEJ DO UL. SŁOWACKIEGO W ŁOSICACH”

ZADANIE NR 2: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2063W UL. ŚW. STANISŁAWA NA ODCINKU OD UL. BIALSKIEJ DO UL. 1 MAJA W ŁOSICACH"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZADANIA NR 1:

    1) ZAŁĄCZNIK NR A-1 - FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z KOSZTORYSEM OFERTOWYM

            1.1 FORMULARZ OFERTOWY

            1.2 KOSZTORYS OFERTOWY

    2) ZAŁĄCZNIK NR B - PROJEKT UMOWY

    3) ZAŁĄCZNIK NR C-1 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

    4) ZAŁĄCZNIK NR D-1 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    5) ZAŁĄCZNIK NR E-1 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

    6) ZAŁĄCZNIK NR F-1 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

    7) ZAŁĄCZNIK NR G-1 -  WYKAZ POTENCJAŁU TECHNICZNEGO

    8) ZAŁĄCZNIK NR H-1 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

    9) ZAŁĄCZNIK NR I-1 - PRZEDMIAR ROBÓT

    10) ZAŁĄCZNIK NR J-1 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

    11) ZAŁĄCZNIK NR K-1 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZADANIA NR 2:

    1) ZAŁĄCZNIK NR A-2 - FORMULARZ OFERTOWY WRAZ Z KOSZTORYSEM OFERTOWYM

            1.1 FORMULARZ OFERTOWY

            1.2 KOSZTORYS OFERTOWY

    2) ZAŁĄCZNIK NR B - PROJEKT UMOWY

    3) ZAŁĄCZNIK NR C-2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

    4) ZAŁĄCZNIK NR D-2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    5) ZAŁĄCZNIK NR E-2 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

    6) ZAŁĄCZNIK NR I-2 - PRZEDMIAR ROBÓT

    7) ZAŁĄCZNIK NR J-2 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

    8) ZAŁĄCZNIK NR K-2 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 


 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY

ZADANIE NR 3: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2059W UL. TARGOWA W ŁOSICACH"

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

 

ZADANIE NR 1: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2008W GÓRKI - LITEWNIKI - HOŁOWCZYCE - ZABUŻE NA ODCINKU PUCZYCE - GÓRKI - HRUSZNIEW KOLONIA"

ZADANIE NR 2: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2033W PRÓCHENKI - GR. WOJ. (ŁUBY) - GR. WOJ. (KRAWCE) - MOSTÓW - KRZYWOŚNITY - HUSZLEW NA ODCINKU MOSTÓW - KRZYWOŚNITY"

ZADANIE NR 3: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2059W UL. TARGOWA W ŁOSICACH"

ZADANIE NR 4: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2050W ŁOSICE - HADYNÓW - PRÓCHENKI - KRZESK - DROGA NR 2 NA ODCINKU PRÓCHENKI - GRANICA POWIATU"

 

 

 

 

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

 

 

 

ZMIANA ZAPISÓW TREŚCI SIWZ - 31.03.2017 r.

 

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO - POSTĘPOWANIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z CZTERECH ODRĘBNYCH ZADAŃ:

ZADANIE NR 1: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2008W GÓRKI - LITEWNIKI - HOŁOWCZYCE - ZABUŻE NA ODCINKU PUCZYCE - GÓRKI - HRUSZNIEW KOLONIA"

ZADANIE NR 2: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2033W PRÓCHENKI - GR. WOJ. (ŁUBY) - GR. WOJ. (KRAWCE) - MOSTÓW - KRZYWOŚNITY - HUSZLEW NA ODCINKU MOSTÓW - KRZYWOŚNITY"

ZADANIE NR 3: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2059W UL. TARGOWA W ŁOSICACH"

ZADANIE NR 4: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2050W ŁOSICE - HADYNÓW - PRÓCHENKI - KRZESK - DROGA NR 2 NA ODCINKU PRÓCHENKI - GRANICA POWIATU"

 

 

NOWE ZAŁĄCZNIKI:

 

ZADANIE NR 1: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2008W GÓRKI - LITEWNIKI - HOŁOWCZYCE - ZABUŻE NA ODCINKU PUCZYCE - GÓRKI - HRUSZNIEW KOLONIA"

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 

ZADANIE NR 2: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2033W PRÓCHENKI - GR. WOJ. (ŁUBY) - GR. WOJ. (KRAWCE) - MOSTÓW - KRZYWOŚNITY - HUSZLEW NA ODCINKU MOSTÓW - KRZYWOŚNITY"

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 

ZADANIE NR 3: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2059W UL. TARGOWA W ŁOSICACH"

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 

ZADANIE NR 4: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2050W ŁOSICE - HADYNÓW - PRÓCHENKI - KRZESK - DROGA NR 2 NA ODCINKU PRÓCHENKI - GRANICA POWIATU"

 

ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

 

 

 

 

 

 

TRZECIE OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA:

 

PRZEBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO - POSTĘPOWANIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z CZTERECH ODRĘBNYCH ZADAŃ:

ZADANIE NR 1: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2008W GÓRKI - LITEWNIKI - HOŁOWCZYCE - ZABUŻE NA ODCINKU PUCZYCE - GÓRKI - HRUSZNIEW KOLONIA"

ZADANIE NR 2: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2033W PRÓCHENKI - GR. WOJ. (ŁUBY) - GR. WOJ. (KRAWCE) - MOSTÓW - KRZYWOŚNITY - HUSZLEW NA ODCINKU MOSTÓW - KRZYWOŚNITY"

ZADANIE NR 3: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2059W UL. TARGOWA W ŁOSICACH"

ZADANIE NR 4: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2050W ŁOSICE - HADYNÓW - PRÓCHENKI - KRZESK - DROGA NR 2 NA ODCINKU PRÓCHENKI - GRANICA POWIATU"

 

 

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT - ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PO ZMIANIE

 

 

 

 

 

DRUGIE OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA:

 

PRZEBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO - POSTĘPOWANIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z CZTERECH ODRĘBNYCH ZADAŃ:

ZADANIE NR 1: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2008W GÓRKI - LITEWNIKI - HOŁOWCZYCE - ZABUŻE NA ODCINKU PUCZYCE - GÓRKI - HRUSZNIEW KOLONIA"

ZADANIE NR 2: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2033W PRÓCHENKI - GR. WOJ. (ŁUBY) - GR. WOJ. (KRAWCE) - MOSTÓW - KRZYWOŚNITY - HUSZLEW NA ODCINKU MOSTÓW - KRZYWOŚNITY"

ZADANIE NR 3: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2059W UL. TARGOWA W ŁOSICACH"

ZADANIE NR 4: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2050W ŁOSICE - HADYNÓW - PRÓCHENKI - KRZESK - DROGA NR 2 NA ODCINKU PRÓCHENKI - GRANICA POWIATU"

 

 

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT - ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PO ZMIANIE

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA:

 

PRZEBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO - POSTĘPOWANIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z CZTERECH ODRĘBNYCH ZADAŃ:

ZADANIE NR 1: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2008W GÓRKI - LITEWNIKI - HOŁOWCZYCE - ZABUŻE NA ODCINKU PUCZYCE - GÓRKI - HRUSZNIEW KOLONIA"

ZADANIE NR 2: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2033W PRÓCHENKI - GR. WOJ. (ŁUBY) - GR. WOJ. (KRAWCE) - MOSTÓW - KRZYWOŚNITY - HUSZLEW NA ODCINKU MOSTÓW - KRZYWOŚNITY"

ZADANIE NR 3: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2059W UL. TARGOWA W ŁOSICACH"

ZADANIE NR 4: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2050W ŁOSICE - HADYNÓW - PRÓCHENKI - KRZESK - DROGA NR 2 NA ODCINKU PRÓCHENKI - GRANICA POWIATU"

 

 

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT - ZMIANA TREŚCI SIWZ

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PO ZMIANIE

ZAŁĄCZNIK NR 7 - PROJEKT UMOWY PO ZMIANIE

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

PRZEBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO - POSTĘPOWANIE SKŁADAJĄCE SIĘ Z CZTERECH ODRĘBNYCH ZADAŃ:

ZADANIE NR 1: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2008W GÓRKI - LITEWNIKI - HOŁOWCZYCE - ZABUŻE NA ODCINKU PUCZYCE - GÓRKI - HRUSZNIEW KOLONIA"

ZADANIE NR 2: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2033W PRÓCHENKI - GR. WOJ. (ŁUBY) - GR. WOJ. (KRAWCE) - MOSTÓW - KRZYWOŚNITY - HUSZLEW NA ODCINKU MOSTÓW - KRZYWOŚNITY"

ZADANIE NR 3: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2059W UL. TARGOWA W ŁOSICACH"

ZADANIE NR 4: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2050W ŁOSICE - HADYNÓW - PRÓCHENKI - KRZESK - DROGA NR 2 NA ODCINKU PRÓCHENKI - GRANICA POWIATU"

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

ZADANIE NR 1: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2008W GÓRKI - LITEWNIKI - HOŁOWCZYCE - ZABUŻE NA ODCINKU PUCZYCE - GÓRKI - HRUSZNIEW KOLONIA"

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

I. ZAPYTANIE III

II. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE III

 

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 1.1 - KOSZTORYS OFERTOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

6) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - PROJEKT UMOWY

9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - PRZEDMIAR ROBÓT

10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 

 

ZADANIE NR 2: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2033W PRÓCHENKI - GR. WOJ. (ŁUBY) - GR. WOJ. (KRAWCE) - MOSTÓW - KRZYWOŚNITY - HUSZLEW NA ODCINKU MOSTÓW - KRZYWOŚNITY"

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 1.1 - KOSZTORYS OFERTOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

6) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - PROJEKT UMOWY

9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - PRZEDMIAR ROBÓT

10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 

 

ZADANIE NR 3: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2059W UL. TARGOWA W ŁOSICACH"

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

I. ZAPYTANIE I

II. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE I

III. ZAPYTANIE II

IV. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE II

 

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 1.1 - KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

                                           KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA SANITARNA

                                           KOSZTORYS OFERTOWY - OŚWIETLENIE

3) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

6) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - PROJEKT UMOWY

9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

                                        PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA SANITARNA

                                        PRZEDMIAR ROBÓT - OŚWIETLENIE

10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - BRANŻA DROGOWA

                                          SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - BRANŻA SANITARNA

11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 

 

ZADANIE NR 4: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2050W ŁOSICE - HADYNÓW - PRÓCHENKI - KRZESK - DROGA NR 2 NA ODCINKU PRÓCHENKI - GRANICA POWIATU"

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 1.1 - KOSZTORYS OFERTOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

4) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

6) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - PROJEKT UMOWY

9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - PRZEDMIAR ROBÓT

10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2036W ZIENIE - KOBYLANY NA ODCINKU BACHORZA - KOBYLANY OD KM 2+170 DO KM 3+658"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKT UMOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 2.1 - KOSZTORYS OFERTOWY

4) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

6) ZAŁĄCZNIK NR 5 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - PRZEDMIAR ROBÓT

12) ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

13) ZAŁĄCZNIK NR 12 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"ODBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2037W HUSZLEW - MAKARÓWKA - WYGNANKI, W MIEJSCOWOŚCI MAKARÓWKA, O DŁ. 0,500 KM, OD KM 4+090 DO KM 4+590"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKT UMOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 2.1 - KOSZTORYS OFERTOWY

4) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

6) ZAŁĄCZNIK NR 5 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - PRZEDMIAR ROBÓT

12) ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

13) ZAŁĄCZNIK NR 12 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 


 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA: "ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016 i 2016/2017".

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

                1a) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ I

                1b) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ II

                1c) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ III

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1 USTAWY PZP

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY PZP

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - POTENCJAŁ TECHNICZNY

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

    6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU SEZONÓW ZIMOWYCH W LATACH 2010 - 2015 (DRUGIE KRYTERIUM OCENY OFERTY)

    7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

    8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - WZÓR UMOWY

 


 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

"ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016 i 2016/2017" DLA:

- CZĘŚCI 4 - świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 - ciągnik rolniczy z pługiem bocznym - szt. 1;

 


 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

"ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016 i 2016/2017" DLA:

- CZĘŚCI 1 - świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 - piaskarka na nośniku - szt. 1;

- CZĘŚCI 6 - świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej dróg (ulic) powiatowych w granicach administracyjnych miasta Łosice w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 - ciągnik rolniczy z rozsypywaczem o ładowności nie mniejszej niż 2,5 Mg - 1 szt.

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA: "ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2015/2016 i 2016/2017".

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

                1a) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ I

                1b) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ II

                1c) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ III

                1d) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ IV

                1e) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ V

                1f) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ VI

                1g) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ VII

                1h) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ VIII

                1i) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ IX

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1 USTAWY PZP

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY PZP

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - POTENCJAŁ TECHNICZNY

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

    6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ USŁUG PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU SEZONÓW ZIMOWYCH W LATACH 2010 - 2015 (DRUGIE KRYTERIUM OCENY OFERTY)

    7) ZAŁĄCZNIK NR 7 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

    8) ZAŁĄCZNIK NR 8 - WZÓR UMOWY

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2013W OSTROMĘCZYN - STARE SZPAKI - NOWA KORNICA NA ODCINKU OD KM 6+775 DO KM 12+175"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKT UMOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 2.1 - KOSZTORYS OFERTOWY

4) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

6) ZAŁĄCZNIK NR 5 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - PRZEDMIAR ROBÓT

12) ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

13) ZAŁĄCZNIK NR 12 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2042W NOWE ŁEPKI - STARE ŁEPKI GRANICA POWIATU W KM 2+890 ÷ 3+963, DŁ. 1,073 KM"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKT UMOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 2.1 - KOSZTORYS OFERTOWY

4) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

6) ZAŁĄCZNIK NR 5 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - PRZEDMIAR ROBÓT

12) ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY NA:

"ODBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2025W ZAKRZE - BIERNATY ŚREDNIE - DO DROGI NR 698 W MIEJSCOWOŚCI ZAKRZE, OD KM 0+564 DO KM 0+836"

 


 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO SIWZ

 

WYJAŚNIENIE NR 1 Z DNIA 30.04.2015 R.

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"ODBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2025W ZAKRZE - BIERNATY ŚREDNIE - DO DROGI NR 698 W MIEJSCOWOŚCI ZAKRZE, O DŁ. 940 MB, OD KM 0+836 DO KM 1+776"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKT UMOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 2.1 - KOSZTORYS OFERTOWY

4) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

6) ZAŁĄCZNIK NR 5 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - PRZEDMIAR ROBÓT

12) ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

13) ZAŁĄCZNIK NR 12 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY NA:

"PRZEBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH NR 3666W, NR 2032W - SKRZYŻOWANIE W OLSZANCE"

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"ODBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2035W KOPCE - JUNIEWICZE - HUSZLEW, o dł. 700 MB, OD KM 4+500 DO KM 5+200"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKT UMOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 2.1 - KOSZTORYS OFERTOWY

4) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

6) ZAŁĄCZNIK NR 5 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - PRZEDMIAR ROBÓT

12) ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

13) ZAŁĄCZNIK NR 12 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY NA:

"PRZEBUDOWĘ MOSTU W KM 5+863 I DOJAZDÓW DO MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2044W OD DROGI NR 698 - NIEMOJKI - ŁYSÓW - DĄBROWA - KORCZEW"


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2033W PRÓCHENKI - GR. WOJ. (ŁUBY) - GR. WOJ. (KRAWCE) - MOSTÓW - KRZYWOŚNITY - HUSZLEW OD KM 4+172 do KM 5+207 w MSC. MOSTÓW"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKT UMOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 2.1 - KOSZTORYS OFERTOWY

4) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

6) ZAŁĄCZNIK NR 5 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - PRZEDMIAR ROBÓT

12) ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

            a) SST D 00.00.00

            b) SST D 04.03.01

            c) SST D 05.03.05a

            d) SST D 05.03.05b

            e) SST D 05.03.01

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2001W PUCZYCE - RUSKÓW - HRUSZEW W KM 2+985  ÷ 3+805, DŁ. 0,820 KM"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKT UMOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 2.1 - KOSZTORYS OFERTOWY

4) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

6) ZAŁĄCZNIK NR 5 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - PRZEDMIAR ROBÓT

12) ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

            a) SST D 00.00.00

            b) SST D 04.03.01

            c) SST D 05.03.05a

            d) SST D 05.03.05b

            e) SST D 05.03.01


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2050W, NR 3666W, NR 2032W - SKRZYŻOWANIE W OLSZANCE"

 

 

UWAGA!!!

 

Dnia 01.07.2014 r. zostały zmienione załączniki do SIWZ (zał. nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Zmiana dotyczy błędnie podanego numeru drogi Nr 3663W zamiast 3666W . Proszę o pobranie zmienionych załączników.

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROJEKT UMOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 2.1 - KOSZTORYS OFERTOWY

4) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

6) ZAŁĄCZNIK NR 5 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - PRZEDMIAR ROBÓT

12) ZAŁĄCZNIKI NR 11 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

        - OPIS TECHNICZNY

        - SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE JEZDNI I CHODNIKA

13) ZAŁĄCZNIK NR 12 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"PRZEBUDOWĘ MOSTU W KM 5+863 I DOJAZDÓW DO MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 2044W OD DROGI NR 698 - NIEMOJKI - ŁYSÓW - DĄBROWA - KORCZEW"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 2a - KOSZTORYS OFERTOWY (BRANŻA MOSTOWA)

4) ZAŁĄCZNIK NR 2b - KOSZTORYS OFERTOWY (BRANŻA DROGOWA)

5) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6) ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

7) ZAŁĄCZNIK NR 5 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

8) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

9) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

10) ZAŁĄCZNIK NR 8 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

11) ZAŁĄCZNIK NR 9 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

12) ZAŁĄCZNIK NR 10a - PRZEDMIAR ROBÓT (BRANŻA MOSTOWA)

13) ZAŁĄCZNIK NR 10b - PRZEDMIAR ROBÓT (BRANŻA DROGOWA)

14) ZAŁĄCZNIKI NR 11 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

13) ZAŁĄCZNIK NR 12 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2002W ZAKRZE - DZIĘCIOŁY - ETAP II, O DŁ. 1764 mb, OD KM 1+960 DO KM 3+724"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 2.1 - KOSZTORYS OFERTOWY

4) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

6) ZAŁĄCZNIK NR 5 - LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - PRZEDMIAR ROBÓT

12) ZAŁĄCZNIKI NR 11 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

- PROFIL PODŁUŻNY

- PRZEKROJE NORMALNE:

                1. Rys. nr 1

                2. Rys. nr 2

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

                1. Rys. nr 1

                2. Rys. nr 2

13) ZAŁĄCZNIK NR 12 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCHOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM:

"DOSTAWA EMULSJI ASFALTOWEJ K1-65 KATIONOWEJ, SZYBKOROZPADOWEJ, ZWYKŁEJ W ILOŚCI 80 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH."

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2. ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 – WZÓR UMOWY

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3.1- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART.  22 UST. 1 USTAWY PZP

    4) ZAŁĄCZNIK NR 3.2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  ART. 24 UST. 1,2 USTAWY PZP

    5) ZAŁĄCZNIK NR 4 -WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

    6) ZAŁĄCZNIK NR 5 – INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"ZAKUP PALIW NAPĘDOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PODSTAWIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR UMOWY
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

 

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2002W ZAKRZE-DZIĘCIOŁY OD KM 1+960 DO KM 2+100 W M. NOWOSIELEC


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2002W ZAKRZE - DZIĘCIOŁY NA ODCINKU OD KM 1+960 DO KM 3+724" - ETAP I

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1- WZÓR UMOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2- FORMULARZ OFERTOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

4) ZAŁĄCZNIK NR 4- KOSZTORYS OFERTOWY

5) ZAŁĄCZNIK NR 5.1 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PODSTAWIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

6) ZAŁĄCZNIK NR 5.2 -OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP

7) ZAŁĄCZNIK NR 6- OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

8) ZAŁĄCZNIK NR 7- WYKAZ OSÓB

9) ZAŁĄCZNIK NR 8-OŚWIADCZENI,ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

10) ZAŁĄCZNIK NR 9-WYKAZ SPRZĘTU

11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

12) ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

13) ZAŁĄCZNIK NR 12 - PROFIL PODŁUŻNY

14) ZAŁĄCZNIK NR 13 - PRZEKROJE NORMALNE:

                14.1. Rys. nr 1

                14.2. Rys. nr 2

15) ZAŁĄCZNIK NR 14 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

                15.1. Rys. nr 1

                15.2. Rys. nr 2

16) ZAŁĄCZNIK NR 15 - OPIS TECHNICZNY

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2002W ZAKRZE-DZIĘCIOŁY OD KM 1+960 DO KM 2+100 W M. NOWOSIELEC

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1- WZÓR UMOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2- FORMULARZ OFERTOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

4) ZAŁĄCZNIK NR 4- KOSZTORYS OFERTOWY

5) ZAŁĄCZNIK NR 5.1 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PODSTAWIE ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

6) ZAŁĄCZNIK NR 5.2 -OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP

7) ZAŁĄCZNIK NR 6- OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

8) ZAŁĄCZNIK NR 7- WYKAZ OSÓB

9) ZAŁĄCZNIK NR 8-OŚWIADCZENI,ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

10) ZAŁĄCZNIK NR 9-WYKAZ SPRZĘTU

11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

12) SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH


 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA: "ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 i  2014/2015" DOTYCZY CZĘŚCI 7 i 9 ZAMÓWIENIA .

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

                1.1) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ VII

                1.2) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ IX

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE     NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1 USTAWY PZP

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 PKT. 1 i 2 USTAWY PZP

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - POTENCJAŁ TECHNICZNY

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

    6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WZÓR UMOWY


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY NA: "PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2012W OD DROGI NR 811 – CHYBÓW – LITEWNIKI STARE – WALIM – NOWA KORNICA NA ODCINKU WALIM – NOWA KORNICA OD KM 14+230 DO KM 14+290"


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA: "ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 i 2014/2015".

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

                1.1) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ I

                1.2) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ II

                1.3) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ III

                1.4) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ IV

                1.5) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ V

                1.6) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ VI

                1.7) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ VII

                1.8) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ VIII

                1.9) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ IX

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE     NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1 USTAWY PZP

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 PKT. 1 i 2 USTAWY PZP

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - POTENCJAŁ TECHNICZNY

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

    6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WZÓR UMOWY

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: "PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2012W OD DROGI NR 811 – CHYBÓW – LITEWNIKI STARE – WALIM – NOWA KORNICA NA ODCINKU WALIM – NOWA KORNICA"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5.1. - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1 USTAWY PZP

    6) ZAŁĄCZNIK NR 5.2. - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 PKT. 1 i 2 USTAWY PZP

    7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

    8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ OSÓB

    9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

    10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - WYKAZ SPRZĘTU

    11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

    12) ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: "PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2029W OD DROGI NR 2050W - SZAŃKÓW - DO DROGI NR 19 NA ODCINKU OD KM 1+468 DO KM 1+950"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5.1. - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1 USTAWY PZP

    6) ZAŁĄCZNIK NR 5.2. - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 PKT. 1 i 2 USTAWY PZP

    7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

    8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ OSÓB

    9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

    10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - WYKAZ SPRZĘTU

    11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

    12) ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

            a) SST D 00.00.00

            b) SST D 04.03.01

            c) SST D 05.03.05a

            d) SST D 05.03.05b

            e) SST D 06.03.01

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: "REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2030W WYCZÓŁKI - BOLESTY - DO DROGI NR 19, 1,94 KM, 2+750 KM DO 4+690 KM"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5.1. - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1 USTAWY PZP

    6) ZAŁĄCZNIK NR 5.2. - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 PKT. 1 i 2 USTAWY PZP

    7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

    8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ OSÓB

    9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

    10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - WYKAZ SPRZĘTU

    11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

    12) ZAŁĄCZNIK NR 11A - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

    13) ZAŁĄCZNIKI NR 12 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

            1) ZAŁĄCZNIK NR 12.1 - OPIS TECHNICZNY

            2) ZAŁĄCZNIKI NR 12.2 - 12.7 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

                    a) ZAŁĄCZNIKI NR 12.2 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

                    b) ZAŁĄCZNIKI NR 12.3 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

                    c) ZAŁĄCZNIKI NR 12.4 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

                    d) ZAŁĄCZNIKI NR 12.5 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

                    e) ZAŁĄCZNIKI NR 12.6 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

                    f) ZAŁĄCZNIKI NR 12.7 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

            3) ZAŁĄCZNIK NR 12.8 - PROFIL PODŁUŻNY

            4) ZAŁĄCZNIK NR 12.9 - 12.10 - PRZEKROJE NORMALNE

                    a) ZAŁĄCZNIK NR 12.9 - PRZEKROJE NORMALNE

                    b) ZAŁĄCZNIK NR 12.10 - PRZEKROJE NORMALNE

            5) ZAŁĄCZNIK NR 12.11 - WYKAZ ZJAZDÓW

            6) ZAŁĄCZNIK NR 12.12 - OBLICZENIE WYRÓWNANIA

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: "PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2010W KAMIANKA - GRZYBÓW - SARNAKI NA ODC. OD KM 4+390 DO KM 4+850"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5.1. - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1 USTAWY PZP

    6) ZAŁĄCZNIK NR 5.2. - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 PKT. 1 i 2 USTAWY PZP

    7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

    8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ OSÓB

    9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

    10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - WYKAZ SPRZĘTU

    11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

    12) ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

            a) SST D 00.00.00

            b) SST D 01.02.04

            c) SST D 04.03.01

            d) SST D 05.03.05a

            e) SST D 05.03.05b

            f) SST D 07.01.01

            g) SST D 07.02.01

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: "PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2061W I BUDOWĘ MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ BUDOWĘ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁOSICE UL. NARUTOWICZA"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

2. ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

3. PRZEDMIARY ROBÓT

    3.1. ZAŁĄCZNIK NR 3A - PRZEDMIAR ROBÓT - ROBOTY DROGOWE

    3.2. ZAŁĄCZNIK NR 3B - PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA

4. KOSZTORYSY OFERTOWE

    4.1. ZAŁĄCZNIK NR 4A - KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE

    4.2. ZAŁĄCZNIK NR 4B - KOSZTORYS OFERTOWY - KANALIZACJA DESZCZOWA

5. ZAŁĄCZNIK NR 5.1. - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1 USTAWY PZP

6. ZAŁĄCZNIK NR 5.2. - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY PZP

7. ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

8. ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ OSÓB

9. ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

10. ZAŁĄCZNIK NR 9 - WYKAZ SPRZĘTU

11. ZAŁĄCZNIK NR 10 - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

12. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

    12.1. ZAŁĄCZNIK NR 11A - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ROBOTY DROGOWE

    12.2. ZAŁĄCZNIK NR 11B - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - KANALIZACJA DESZCZOWA

13. ZAŁĄCZNIKI NR 12 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - ROBOTY DROGOWE

    13.1. OPIS TECHNICZNY

    13.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

            13.2.1. CZĘŚĆ 1

            13.2.2. CZĘŚĆ 2

    13.3. PROFIL PODŁUŻNY

    13.4. PRZEKROJE NORMALNE

    13.5. ZESTAWIENIE ZJAZDÓW

    13.6. SCHEMAT KONSTRUKCYJNY ZJAZDÓW

    13.7. SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE

    13.8. TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

    13.9. TABELA WYRÓWNANIA

    13.10. PLAN ROZBIÓREK

    13.11. TABELA FREZOWANIA

 

14. ZAŁĄCZNIKI NR 13 - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - KANALIZACJA DESZCZOWA

    14.1. OPIS TECHNICZNY

    14.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

    14.3. PROFIL SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

        14.3.1. PROFIL 1

        14.3.2. PROFIL 2

    14.4. PRZEKRÓJ WYKOPU

    14.5. SEPARATOR

    14.6. SCHEMAT ZABEZPIECZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO

    14.7. SCHEMAT NASYPU NAD PRZEWODEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ

    14.8. WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

    14.9. PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP DLA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

    14.10. RYSUNEK STUDNI REWIZYJNEJ

    14.11. RYSUNEK STUDNI DESZCZOWEJ

    14.12. SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ ŻELBETOWEJ

   


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM:

"DOSTAWA EMULSJI ASFALTOWEJ K1-65 KATIONOWEJ, SZYBKOROZPADOWEJ, ZWYKŁEJ W ILOŚCI 80 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH."

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2. ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR UMOWY

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3.1- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART.  22 UST. 1 USTAWY PZP

    4) ZAŁĄCZNIK NR 3.2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  ART. 24 UST. 1,2 USTAWY PZP

    5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP (OSOBY FIZYCZNE)

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM:

"ZAKUP PALIW NAPĘDOWYCH DLA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 -OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ART. 22 UST.1 USTAWY PZP

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ART. 24 UST.1 USTAWY PZP

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ART. 24 UST.1 PKT 2 USTAWY PZP

5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2029W OD DROGI NR 2050W - SZAŃKÓW - DO DROGI NR 19 W KM 0+017 ÷ 1+468, 1+950 ÷ 2+500, 3+214 ÷ 3+744"

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2. ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5.1. - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1 USTAWY PZP

    6) ZAŁĄCZNIK NR 5.2. - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 PKT. 1 i 2 USTAWY PZP

    7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT.2 USTAWY PZP (OSOBY FIZYCZNE)

    8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ OSÓB

    9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

    10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - WYKAZ SPRZĘTU

    11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

    12) ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

    13) ZAŁĄCZNIK NR 12 - OPIS TECHNICZNY

    14) ZAŁĄCZNIK NR 13 - WYKAZ ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH

    15) ZAŁĄCZNIK NR 14 - WYKAZ ZJAZDÓW PUBLICZNYCH

    16) ZAŁĄCZNIK NR 15 - OBLICZENIE WYRÓWNANIA

             a) tab. 1

             b) tab. 2

             c) tab. 3

 

    17) ZAŁĄCZNIK NR 16 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

            a) rys.1.1

            b) rys.1.2   

            c) rys.1.3

            d) rys.1.4

            e) rys.1.5

            f) rys.1.6

            g) rys.1.7

            h) rys.1.8

            i) rys.1.9

            j) rys.1.10

            k) rys.1.11

            l) rys.1.12

 

18) ZAŁĄCZNIK NR 17 - PROFIL PODŁUŻNY

            a) rys. 2.1

            b) rys. 2.2

            c) rys. 2.3

 

19) ZAŁĄCZNIK NR 18 - PRZEKROJE POPRZECZNE

            a) rys. 3.1

            b) rys. 3.2

            c) rys. 3.3

 

20) ZAŁĄCZNIK NR 19 - PRZEKROJE NORMALNE

            a) rys. 4.1

            b) rys. 4.2

 


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY NA: "PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2022W STARA KORNICA - KIEŁBASKI NA ODCINKU OD KM 2+175 DO KM 2+525".

 


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY NA: "PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2042W NOWE ŁEPKI - STARE ŁEPKI - GRANICA POWIATU W KM 0+900 - 1+026, DŁ. 0,126 KM"

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 3665W MORDY – KLIMONTY – PTASZKI – BEJDY – PRÓCHENKI W KM 1+487 ÷ 3+892"

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2. ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5.1. - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1 USTAWY PZP

    6) ZAŁĄCZNIK NR 5.2. - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 PKT. 1 i 2 USTAWY PZP

    7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT.2 USTAWY PZP (OSOBY FIZYCZNE)

    8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ OSÓB

    9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

    10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - WYKAZ SPRZĘTU

    11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

    12) ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

    13) ZAŁĄCZNIK NR 12 - OPIS TECHNICZNY

    14) ZAŁĄCZNIK NR 13 - WYKAZ ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH

    15) ZAŁĄCZNIK NR 14 - WYKAZ SKRZYŻOWAŃ - ZJAZDY PUBLICZNE

    16) ZAŁĄCZNIK NR 15 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

            a) rys. 1.1

            b) rys. 1.2

            c) rys. 1.3

            d) rys. 1.4

            e) rys. 1.5

            f) rys. 1.6

            g) rys. 1.7

            h) rys. 1.8

   

    17) ZAŁĄCZNIK NR 17 - PROFIL PODŁUŻNY

            a) rys. 2.1

            b) rys. 2.2

            c) rys. 2.3

 


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY NA: "REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2026W WOŹNIKI - CZUCHLEBY - CHOTYCZE"

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

ZADANIE NR I : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2022W Stara Kornica - Kiełbaski na odcinku od km 1+500 do km 2+175”
ZADANIE NR II : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042W Nowe Łepki - Stare Łepki - granica powiatu na odcinku w km 0+163 do km 0+900,        dł. 0,737 km”

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - WSPÓLNA DLA ZADANIA NR I i NR II

 

2. WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR 1 WSPÓLNY DLA ZADANIA NR I i NR II

 

3. ZAŁĄCZNIKI DO ZADANIA NR I:

    3.1. ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

    3.2. ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

    3.3. ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

    3.4. ZAŁĄCZNIK NR 5.1 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

    3.5. ZAŁĄCZNIK NR 5.2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ART. 24 UST. 1,2 USTAWY PZP

    3.6  ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT.2 USTAWY PZP (OSOBY FIZYCZNE)

    3.7. ZAŁĄCZNIK NR 7 - FORMULARZ "WYKAZ OSÓB"

    3.8. ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

    3.9. ZAŁĄCZNIK NR 9- FORMULARZ "WYKAZ SPRZĘTU"

    3.10. ZAŁĄCZNIK NR 10 - FORMULARZ "WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH"

    3.11. ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

            a) SST D 00.00.00

            b) SST D 04.03.01

            c) SST D 05.03.01

            d) SST D 05.03.05b

            e) SST D 06.02.01

            f) SST D 06.03.01

            g) SST D 06.04.01

 

 

4. ZAŁĄCZNIKI DO ZADANIA NR II:

    4.1. ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

    4.2. ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

    4.3. ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

    4.4. ZAŁĄCZNIK NR 5.1 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

    4.5. ZAŁĄCZNIK NR 5.2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ART. 24 UST. 1,2 USTAWY PZP

    4.6  ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT.2 USTAWY PZP (OSOBY FIZYCZNE)

    4.7. ZAŁĄCZNIK NR 7 - FORMULARZ "WYKAZ OSÓB"

    4.8. ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

    4.9. ZAŁĄCZNIK NR 9- FORMULARZ "WYKAZ SPRZĘTU"

    4.10 ZAŁĄCZNIK NR 10 - FORMULARZ "WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH"

    4.11. ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

            a) SST D 00.00.00

            b) SST D 01.01.01

            c) SST D 04.01.01

            d) SST D 04.02.01

            e) SST D 04.03.01

            f) SST D 04.04.02

            g) SST D 04.05.01

            h) SST D 05.01.03

            i) SST D 05.03.01

            j) SST D 05.03.05b

            k) SST D 05.03.11

            l) SST D 06.02.01

            m) SST D 06.04.01

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

"REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2026W WOŹNIKI - CZUCHLEBY - CHOTYCZE W KM 1+888 ÷ 3+388, DŁ. 1,500 KM"

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2. ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5.1. - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1 USTAWY PZP

    6) ZAŁĄCZNIK NR 5.2. - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 PKT. 1 i 2 USTAWY PZP

    7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT.2 USTAWY PZP (OSOBY FIZYCZNE)

    8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ OSÓB

    9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

    10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - WYKAZ SPRZĘTU

    11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

    12) ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

            a) SST D 00.00.00

            b) SST D 01.01.01

            c) SST D 03.01.01

            d) SST D 04.01.01

            e) SST D 04.02.01

            f) SST D 04.02.02

            g) SST D 04.03.01

            h) SST D 04.04.02

            i) SST D 04.05.01

            j) SST D 04.08.05

            k) SST D 05.01.03

            l) SST D 05.03.05a

            m) SST D 05.03.05b

            n) SST D 05.03.11

            o) SST D 06.01.01

            p) SST D 06.02.01

            r) SST D 06.04.01

 

    13) ZAŁĄCZNIK NR 12 - OPIS TECHNICZNY

    14) ZAŁĄCZNIK NR 13 - WYKAZ ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH

    15) ZAŁĄCZNIK NR 14 - WYKAZ ZJAZDÓW PUBLICZNYCH

    16) ZAŁĄCZNIK NR 15 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

            a) rys. 1.1

            b) rys. 1.2

            c) rys. 1.3

            d) rys. 1.4

            e) rys. 1.5

            f) rys. 1.6

   

    17) ZAŁĄCZNIK NR 16 - PRZEKRÓJ NORMALNY

            a) rys. 2

   

    18) ZAŁĄCZNIK NR 17 - PROFIL PODŁUŻNY

            a) rys. 3.1

            b) rys. 3.2

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO NA: "PRZEBUDOWĘ MOSTU I DOJAZDÓW DO MOSTU W MIEJSCOWOŚCI NIEMOJKI - DROGA POWIATOWA NR 2044W OD DROGI NR 698 - NIEMOJKI - ŁYSÓW - DĄBROWA - KORCZEW"

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2. ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3.1 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

    4) ZAŁĄCZNIK NR 3.2 - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

    5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

    6) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WYKAZ OSÓB

    7) ZAŁĄCZNIK NR 5.1 - INFORMACJA O DOŚWIADCZENIU OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 

    8) ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA, POSIADAJĄ UPRAWNIENIA

    9) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG

  


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ EMULSJI ASFALTOWEJ K1-65 KATIONOWEJ, SZYBKOROZPADOWEJ, ZWYKŁEJ W ILOŚCI 80 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH DO WYKONANIA REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU ŁOSICKIEGO W 2012R.

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2. ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR UMOWY

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3.1- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART.  22 UST. 1 USTAWY PZP

    4) ZAŁĄCZNIK NR 3.2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  ART. 24 UST. 1,2 USTAWY PZP

    5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP (OSOBY FIZYCZNE)

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: "PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2044W OD DROGI NR 698 - NIEMOJKI - ŁYSÓW - DĄBROWA - KORCZEW NA ODCINKU OD KM 0+096,50 DO KM 1+615"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 14.02.2012 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY

5) ZAŁĄCZNIK NR 5.1. - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1 USTAWY PZP

6) ZAŁĄCZNIK NR 5.2. - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 PKT. 1 i 2 USTAWY PZP

7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT.2 USTAWY PZP (OSOBY FIZYCZNE)

8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ OSÓB

9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - WYKAZ SPRZĘTU

11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

12) ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

13) ZAŁĄCZNIK NR 12 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

                                            a) RYS. 1.1

                                            b) RYS. 1.2

                                            c) RYS. 1.3

 

14) PRZEKROJE NORMALNE:

                                            a) RYS. 2.1

                                            b) RYS. 2.2

 

15) PROFIL PODŁUŻNY - RYS. 3

16) PRZEKROJE POPRZECZNE - RYS. 4

17) TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

18) TABELA POSZERZENIA

19) WYKAZ ZJAZDÓW

20) WSPÓŁRZĘDNE PUNKTÓW GŁÓWNYCH TRASY

21) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU I OPIS TECHNICZNY

22) STAŁA ORGANIZACJA RUCHU:

                                            a) CZĘŚĆ OPISOWA

                                            b) STAŁA ORGANIZACJA RUCHU - RYS. 1

                                            c) STAŁA ORGANIZACJA RUCHU - RYS. 2

                                            d) STAŁA ORGANIZACJA RUCHU - RYS. 3


 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA  z dnia 27.12.2011 r.:

Zakup paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego w ilościach niezbędnych do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych  w Łosicach.

 

SIWZ PO ZMIANIE - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 27.12.2011 r.

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE Z ART. 24 UST.1 USTAWY PZP

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE Z ART. 24 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP- DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH

5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA: Zakup paliw napędowych, olejów (oryginalnych) i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego w ilościach niezbędnych do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych  w Łosicach

ZAŁĄCZNIKI:

1) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

4) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE Z ART. 24 UST.1 USTAWY PZP

5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE Z ART. 24 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP- DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH

6) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY


 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY NA: „REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2031W KORCZÓWKA - KOLONIA, KORCZÓEKA - MSZANNA W M. KOLONIA KORCZÓWKA."

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA: "ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012 i 2012/2013".

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

                1a) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ I

                1b) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ II

                1c) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ III

                1d) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ IV

                1e) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ V

                1f) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ VI

                1g) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ VII

                1h) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ VIII

                1i) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ IX

                1j) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ X

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART.22 UST. 1 PZP

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART.24 UST. 1 PZP

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - FORMULARZ "POTENCJAŁ TECHNICZNY"

5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW USŁUG POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU

6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WZÓR UMOWY

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: "REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 2031W KORCZÓWKA - KOLONIA, KORCZÓWKA - MSZANNA W M. KOLONIA KORCZÓWKA" 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY

5) ZAŁĄCZNIK NR 5.1. - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1 USTAWY PZP

6) ZAŁĄCZNIK NR 5.2. - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 PKT. 1 i 2 USTAWY PZP

7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT.2 USTAWY PZP (OSOBY FIZYCZNE)

8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ OSÓB

9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - WYKAZ SPRZĘTU

11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

12) ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

        SST D.00.00.00 Wymagania ogólne.

        SST D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów.

        SST D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża.

        SST D.04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające.

        SST D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

        SST D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

        SST D.04.05.00 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw  stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne.

        SST D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszywa stabilizowanego cementem.

        SST D.04.08.01 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi.

        SST D.05.01.03 Nawierzchnia żwirowa.

        SST D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

        SST D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza.

        SST D.06.02.01a Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem.

        SST D.06.04.01 Rowy.

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: "PRZEBUDOWĘ ULICY BŁONIE W ŁOSICACH W ZAKRESIE CHODNIKÓW"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

2. ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

3. ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

4. ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY

5. ZAŁĄCZNIK NR 5.1. - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1 USTAWY PZP

6. ZAŁĄCZNIK NR 5.2. - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 PKT. 1 i 2 USTAWY PZP

7. ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT.2 USTAWY PZP (OSOBY FIZYCZNE)

8. ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ OSÓB

9. ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

10. ZAŁĄCZNIK NR 9 - WYKAZ SPRZĘTU

11. ZAŁĄCZNIK NR 10 - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

12. ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

    SST D - 00.00.00

    SST D - 04.01.01

    SST D - 04.04.01

    SST D - 05.03.05a

    SST D - 08.03.01

13. ZAŁĄCZNIK NR 12 - DOKUMENTACJA TECHNICZNA

    13.1. OPIS TECHNICZNY

    13.2. PLAN ORIENTACYJNY

    13.3. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ. I

    13.4. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZ. II

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: "PRZEBUDOWĘ ULICY BŁONIE W ŁOSICACH"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

2. ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

3. ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

    3.1. PRZEDMIAR ROBÓT - ROBOTY DROGOWE

    3.2. PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA

4. ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY

    4.1. KOSZTORYS OFERTOWY - ROBOTY DROGOWE

    4.2. KOSZTORYS OFERTOWY - KANALIZACJA DESZCZOWA

5. ZAŁĄCZNIK NR 5.1. - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1 USTAWY PZP

6. ZAŁĄCZNIK NR 5.2. - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 PKT. 1 i 2 USTAWY PZP

7. ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT.2 USTAWY PZP (OSOBY FIZYCZNE)

8. ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ OSÓB

9. ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

10. ZAŁĄCZNIK NR 9 - WYKAZ SPRZĘTU

11. ZAŁĄCZNIK NR 10 - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

12. ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

    12.1. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ROBOTY BUDOWLANE

    12.2. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - KANALIZACJA DESZCZOWA

13. ZAŁĄCZNIK NR 12 - DOKUMENTACJA TECHNICZNA

    13.1. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

    13.2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE OPRACOWANIA PROJEKTU

    13.3. PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

    13.4. PROJEKT BUDOWLANY - OPIS

    13.5. PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

    13.6. SEPARATOR KOALESCENCYJNY MAK-D49-20

    13.7. STUDNIA WŁĄCZENIOWA

    13.8. STUDNIA TEGRA 600 Z WŁAZEM KL. D400

    13.9. STUDZIENKA DESZCZOWA Z WPUSTEM KL. D400

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - WYKONANIE REMONTU DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

ZADANIE NR I : „Remont drogi powiatowej Nr 2046W Hruszniew – Falatycze – Czeberaki – do drogi nr 698 w m. Popławy na odcinku od km 6+214 do km 7+784”
ZADANIE NR II : „Remont drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 – Niemojki – Łysów – Dąbrowa – Korczew w m. Zakrze na odcinku od km 2+775 do km 3+155”

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - WSPÓLNA DLA ZADANIA NR I i NR II

 

2. WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR I WSPÓLNY DLA ZADANIA NR I i NR II

 

3. ZAŁĄCZNIKI DO ZADANIA NR I:

    3.1. ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

    3.2. ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

    3.3. ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

    3.4. ZAŁĄCZNIK NR 5.1 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

    3.5. ZAŁĄCZNIK NR 5.2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ART. 24 UST. 1,2 USTAWY PZP

    3.6  ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT.2 USTAWY PZP (OSOBY FIZYCZNE)

    3.7. ZAŁĄCZNIK NR 7 - FORMULARZ "WYKAZ OSÓB"

    3.8. ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

    3.9. ZAŁĄCZNIK NR 9- FORMULARZ "WYKAZ SPRZĘTU"

    3.10 ZAŁĄCZNIK NR 10 - FORMULARZ "WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH"

 

4. ZAŁĄCZNIKI DO ZADANIA NR II:

    4.1. ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

    4.2. ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

    4.3. ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

    4.4. ZAŁĄCZNIK NR 5.1 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

    4.5. ZAŁĄCZNIK NR 5.2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ART. 24 UST. 1,2 USTAWY PZP

    4.6  ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT.2 USTAWY PZP (OSOBY FIZYCZNE)

    4.7. ZAŁĄCZNIK NR 7 - FORMULARZ "WYKAZ OSÓB"

    4.8. ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

    4.9. ZAŁĄCZNIK NR 9- FORMULARZ "WYKAZ SPRZĘTU"

    4.10 ZAŁĄCZNIK NR 10 - FORMULARZ "WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH"

 

5. ZAŁĄCZNIK NR 10 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ZADANIA NR I i NR II

    SST D - 00.00.00

    SST D - 04.03.01

    SST D - 04.04.02

    SST D - 05.03.05a

    SST D - 05.03.05b

    SST D - 05.03.11

    SST D - 06.03.01


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: "PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2026W WOŹNIKI – CZUCHLEBY – CHOTYCZE NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 0+575, DŁ. 0,575 KM" 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY

5) ZAŁĄCZNIK NR 5.1. - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1 USTAWY PZP

6) ZAŁĄCZNIK NR 5.2. - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 PKT. 1 i 2 USTAWY PZP

7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT.2 USTAWY PZP (OSOBY FIZYCZNE)

8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ OSÓB

9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - WYKAZ SPRZĘTU

11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

12) ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

        SST D.00.00.00 Wymagania ogólne.

        SST D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

        SST D.04.08.05 Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie.

        SST D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza.

        SST D.06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy.

       


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: "REMONT UL. 1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO W ŁOSICACH NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. BŁONIE DO SKRZYŻOWANIA Z UL. TARGOWĄ" 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY

5) ZAŁĄCZNIK NR 5.1. - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1 USTAWY PZP

6) ZAŁĄCZNIK NR 5.2. - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 PKT. 1 i 2 USTAWY PZP

7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT.2 USTAWY PZP (OSOBY FIZYCZNE)

8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ OSÓB

9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - WYKAZ SPRZĘTU

11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

12) ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

        SST D.00.00.00 Wymagania ogólne.

        SST D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

        SST D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

        SST D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza.

        SST D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno.

       


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: "BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG, W ZAKRESIE WYKONANIA ODWODNIENIA PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY

5) ZAŁĄCZNIK NR 5.1. - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1 USTAWY PZP

6) ZAŁĄCZNIK NR 5.2. - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 PKT. 1 i 2 USTAWY PZP

7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT.2 USTAWY PZP (OSOBY FIZYCZNE)

8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ OSÓB

9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - WYKAZ SPRZĘTU

11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

12) ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

        SST D.00.00.00 Wymagania ogólne.

        SST D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków.

        SST D.02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

        SST D.03.01.01 Przepusty pod koroną drogi.

        SST D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa.

        SST D.04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające.

        SST D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

        SST D.05.01.03 Nawierzchnia żwirowa.

        SST D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków.

        SST D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami.

       


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ EMULSJI ASFALTOWEJ K1-65 KATIONOWEJ, SZYBKOROZPADOWEJ, ZWYKŁEJ W ILOŚCI 80 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH DO WYKONANIA REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU ŁOSICKIEGO W 2011R.

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2. ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR UMOWY

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3.1- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART.  22 UST. 1 USTAWY PZP

    4) ZAŁĄCZNIK NR 3.2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  ART. 24 UST. 1,2 USTAWY PZP

    5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP (OSOBY FIZYCZNE)

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM: "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2034W ŁUZKI - HUSZLEW - DZIADKOWSKIE - GRANICA WOJEWÓDZTWA NA ODCINKU OD KM 6+562,10 DO KM 9+628".

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

INFORMACJA O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, KTÓRA NIE PROWADZI DO ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA Z DNIA 31.01.2011r.

ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY

5) ZAŁĄCZNIK NR 5.1. - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PODSTAWIE ART. 22 UST.1 USTAWY PZP

6) ZAŁĄCZNIK NR 5.2. - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 PKT. 1 i 2 USTAWY PZP

7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - OŚWIADCZENIE O NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 PKT.2 USTAWY PZP (OSOBY FIZYCZNE)

8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - WYKAZ OSÓB

9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE, ŻE OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA POSIADAJĄ WYMAGANE UPRAWNIENIA

10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - WYKAZ SPRZĘTU

11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

12) ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

    SST D.00.00.00 Wymagania ogólne.

    SST D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.
    SST D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzaków.
    SST D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg.
    SST D.03.01.03a Przepusty pod koroną drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych.
    SST D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża.
    SST D.04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające.
    SST D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
    SST D.04.04.00 Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogólne.
    SST D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
    SST D.04.05.00 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami
    hydraulicznymi. Wymagania ogólne.

    SST D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
    SST D.05.01.03 Nawierzchnia żwirowa.
    SST D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna.
    SST D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca i wyrównawcza.
    SST D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno.
    SST D.05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.
    SST D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków.
    SST D.06.02.01a Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem.
    SST D.06.04.01 Rowy.
    SST D-07.01.01 Oznakowanie poziome.
    SST D-07.02.01 Oznakowanie pionowe.
    SST D.08.01.01b Krawężniki betonowe.
    SST D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe
.
 

13) ZAŁĄCZNIK NR 12 - PLAN ORIENTACYJNY - RYS. NR 1

14) ZAŁĄCZNIK NR 13 - PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

                                         - RYS. NR 2.1

                                         - RYS. NR 2.2

15) ZAŁĄCZNIK NR 14 - OPIS TECHNICZNY DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

16) ZAŁĄCZNIK NR 15 - PROFIL PODŁUŻNY - RYS. NR 3

17) ZAŁĄCZNIK NR 16 - PRZEKROJE NORMALNE

                                         - RYS. NR 4.1

                                         - RYS. NR 4.2

18) ZAŁĄCZNIK NR 17 - PRZEKROJE POPRZECZNE

                                         - RYS. NR 5.1

                                         - RYS. NR 5.2

19) ZAŁĄCZNIK NR 18 - TABELE ROBÓT ZIEMNYCH

                                         - ZAŁĄCZNIK NR 5

                                         - ZAŁĄCZNIK NR 6

20) ZAŁĄCZNIK NR 19 - ZATOKI AUTOBUSOWE - RYS. 6

 

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM: DOSTAWA PALIW NAPĘDOWYCH, OLEJÓW I SMARÓW DO URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH I POJAZDÓW ORAZ OLEJU OPAŁOWEGO W ILOŚCIACH NIEZBĘDNYCH DO FUNKCJONOWANIA ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, MASZYN, SPRZĘTU I URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 -OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ART. 22 UST.1 USTAWY PZP

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ART. 24 UST.1 USTAWY PZP

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ART. 24 UST.1 PKT 2 USTAWY PZP

5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - WZÓR UMOWY


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ODŚNIEŻANIEM DRÓG W SEZONIE ZIMOWYM 2010/2011 NA DROGACH POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY

                1a) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ I

                2a) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ II

                3a) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ III

                4a) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ IV

                5a) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ V

                6a) KOSZTORYS OFERTOWY - CZĘŚĆ VI

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART.22 UST. 1 PZP

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART.22 UST. 1 PZP

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - FORMULARZ "POTENCJAŁ TECHNICZNY"

5) ZAŁĄCZNIK NR 5 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW USŁUG POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU

6) ZAŁĄCZNIK NR 6 - WZÓR UMOWY

 

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM -

ZADANIE NR I - "LIKWIDACJA ODCINKÓW PRZEŁOMOWYCH NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMIN OLSZANKA I ŁOSICE"

ZADANIE NR II - "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2041W WAŚKOWÓLKA - ŻURAWLÓWKA - WYGODA NA ODC. OD KM 0+276 DO KM 0+526"

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - WSPÓLNA DLA ZADANIA NR I i NR II

 

2. WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR I WSPÓLNY DLA ZADANIA NR I i NR II

 

3. ZAŁĄCZNIKI DO ZADANIA NR I:

    3.1. ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

    3.2. ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

    3.3. ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

    3.4. ZAŁĄCZNIK NR 5.1 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

    3.5. ZAŁĄCZNIK NR 5.2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ART. 24 UST. 1,2 USTAWY PZP

    3.6. ZAŁĄCZNIK NR 6 - WYKAZ ODCINKÓW LIKWIDACJI PRZEŁOMÓW

    3.7. ZAŁĄCZNIK NR 7 - FORMULARZ "WYKAZ OSÓB"

    3.8. ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE

    3.9. ZAŁĄCZNIK NR 9 - FORMULARZ "WYKAZ SPRZĘTU"

 

4. ZAŁĄCZNIKI DO ZADANIA NR II:

    4.1. ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

    4.2. ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

    4.3. ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

    4.4. ZAŁĄCZNIK NR 5.1 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

    4.5. ZAŁĄCZNIK NR 5.2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ART. 24 UST. 1,2 USTAWY PZP

    4.6. ZAŁĄCZNIK NR 7 - FORMULARZ "WYKAZ OSÓB"

    4.7. ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE

    4.8. ZAŁĄCZNIK NR 9 - FORMULARZ "WYKAZ SPRZĘTU"

 

5. ZAŁĄCZNIK NR 10 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA ZADANIA NR I i NR II

    SST D - 00.00.00

    SST D - 04.01.01

    SST D - 04.02.01

    SST D - 04.03.01

    SST D - 04.04.02

    SST D - 04.08.01

    SST D - 04.08.05

    SST D - 05.03.05

    SST D - 05.03.11

    SST D - 06.03.01

 

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

ZADANIE NR I - "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2009W SARNAKI - MIERZWICE NA ODC. OD KM 0+000 DO KM 0+950"

ZADANIE NR II - "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2012W OD DROGI NR 811 - CHYBÓW - LITEWNIKI STARE - WALIM - NOWA KORNICA, DŁUGOŚCI 1,130 KM W TRZECH ODCINKACH"

ZADANIE NR III - "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2038W NIEZNANKI- DZIADKOWSKIE OD KM 0+608 DO KM 1+138, DŁ. 0,530 KM"

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - WSPÓLNA DLA ZADANIA NR I, NR II, NR III

 

2. WZÓR UMOWY - ZAŁĄCZNIK NR I WSPÓLNY DLA ZADANIA NR I, NR II, NR III

 

3. ZAŁĄCZNIKI DO ZADANIA NR I:

    3.1. ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

    3.2. ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

    3.3. ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

    3.4. ZAŁĄCZNIK NR 5.1 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

    3.5. ZAŁĄCZNIK NR 5.2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ART. 24 UST. 1,2 USTAWY PZP

    3.6. ZAŁĄCZNIK NR 6 - FORMULARZ "WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH"

    3.7. ZAŁĄCZNIK NR 7 - FORMULARZ "WYKAZ OSÓB"

    3.8. ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE

    3.9. ZAŁĄCZNIK NR 9 - FORMULARZ "WYKAZ SPRZĘTU"

 

4. ZAŁĄCZNIKI DO ZADANIA NR II:

    4.1. ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

    4.2. ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

    4.3. ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

    4.4. ZAŁĄCZNIK NR 5.1 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

    4.5. ZAŁĄCZNIK NR 5.2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ART. 24 UST. 1,2 USTAWY PZP

    4.6. ZAŁĄCZNIK NR 6 - FORMULARZ "WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH"

    4.7. ZAŁĄCZNIK NR 7 - FORMULARZ "WYKAZ OSÓB"

    4.8. ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE

    4.9. ZAŁĄCZNIK NR 9 - FORMULARZ "WYKAZ SPRZĘTU"

 

5. ZAŁĄCZNIKI DO ZADANIA NR III:

    5.1. ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTOWY

    5.2. ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

    5.3. ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY ŚLEPY

    5.4. ZAŁĄCZNIK NR 5.1 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP

    5.5. ZAŁĄCZNIK NR 5.2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ART. 24 UST. 1,2 USTAWY PZP

    5.6. ZAŁĄCZNIK NR 6 - FORMULARZ "WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH"

    5.7. ZAŁĄCZNIK NR 7 - FORMULARZ "WYKAZ OSÓB"

    5.8. ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE

    5.9. ZAŁĄCZNIK NR 9 - FORMULARZ "WYKAZ SPRZĘTU"

 

6. ZAŁĄCZNIK NR 10 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DO ZADANIA NR I, NR II, NR III:

SST D - 00.00.00

SST D - 01.02.04

SST D - 03.02.01

SST D - 04.01.01

SST D - 04.02.01

SST D - 04.03.01

SST D - 04.04.02

SST D - 04.08.01

SST D - 05.01.03

SST D - 05.03.05

SST D - 05.03.11

SST D - 06.01.01

SST D - 06.03.01

SST D - 06.04.01

SST D - 07.05.01

SST D - 08.01.01

 

 

 

 

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE PN.: „REMONT DROGI POWIATOWEJ W POWIECIE ŁOSICKIM NR 2002W ZAKRZE - DZIĘCIOŁY NA ODC. ZAKRZE - NOWOSIELEC"

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

1.1.TREŚĆ ZAPYTANIA NR 1 DO SIWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIEM

 

2. ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY/ŚLEPY

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5.1- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART.  22 UST. 1 USTAWY PZP

    6) ZAŁĄCZNIK NR 5.2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  ART. 24 UST. 1,2 USTAWY PZP

    7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - FORMULARZ "WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH"

    8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - FORMULARZ "WYKAZ OSÓB"

    9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE

    10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - FORMULARZ "WYKAZ SPRZĘTU"

    11) ZAŁĄCZNIKI NR 10 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

SST D - 00.00.00

SST D - 01.01.01

SST D - 01.02.04

SST D - 04.01.01

SST D - 04.02.01

SST D - 04.03.01

SST D - 04.04.02

SST D - 04.05.01

SST D - 04.08.01

SST D - 04.08.04

SST D - 05.01.03

SST D - 05.03.05

SST D - 06.01.01

SST D - 06.02.01

SST D - 06.03.01

SST D - 06.04.01

 


 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY NA: „PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2050W ŁOSICE - HADYNÓW - PRÓCHENKI - KRZESK - DROGA NR2. LIKWIDACJA PRZEŁOMÓW NA ODCINKU OD KM 2+600 DO KM 3+300."


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ EMULSJI KATIONOWEJ, SZYBKOROZPADOWEJ, ZWYKŁEJ W ILOŚCI 80 MG DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH DO WYKONANIA REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU ŁOSICKIEGO W 2010R.

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2. ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR UMOWY

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3.1- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART.  22 UST. 1 USTAWY PZP

    4) ZAŁĄCZNIK NR 3.2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  ART. 24 UST. 1,2 USTAWY PZP

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2019W STARA KORNICA – GRANICA WOJEWÓDZTWA – (LEŚNA PODLASKA) NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 3+830, DŁ. 3,830"

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU III "Regionalny system transportowy" DZIAŁANIA 3.1. "Infrastruktura drogowa" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2. ZAŁĄCZNIKI:

 

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY

    3) ZAŁĄCZNIK NR 5.1- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART.  22 UST. 1 USTAWY PZP

    4) ZAŁĄCZNIK NR 5.2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  ART. 24 UST. 1,2 USTAWY PZP

    5) ZAŁĄCZNIK NR 6 - FORMULARZ "WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH"

    6) ZAŁĄCZNIK NR 7 - FORMULARZ "WYKAZ OSÓB"

    7) ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: „PRZEBUDOWA DROGI NR 2028W ŁOSICE – RUDNIK – HADYNÓW OD KM 0+0,15 DO KM 5+915, DŁ. 5,900 KM" PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU III "Regionalny system transportowy" DZIAŁANIA 3.1. "Infrastruktura drogowa" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2. ZAŁĄCZNIKI:

 

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY

    3) ZAŁĄCZNIK NR 5.1- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART.  22 UST. 1 USTAWY PZP

    4) ZAŁĄCZNIK NR 5.2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  ART. 24 UST. 1,2 USTAWY PZP

    5) ZAŁĄCZNIK NR 6 - FORMULARZ "WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH"

    6) ZAŁĄCZNIK NR 7 - FORMULARZ "WYKAZ OSÓB"

    7) ZAŁĄCZNIK NR 8 - OŚWIADCZENIE

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2019W STARA KORNICA – GRANICA WOJEWÓDZTWA – (LEŚNA PODLASKA) NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 3+830, DŁ. 3,830  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU III "Regionalny system transportowy" DZIAŁANIA 3.1. "Infrastruktura drogowa" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2. ZAŁĄCZNIKI:

 

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5.1- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART.  22 UST. 1 USTAWY PZP

    6) ZAŁĄCZNIK NR 5.2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  ART. 24 UST. 1,2 USTAWY PZP

    7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - FORMULARZ "WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH"

    8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - FORMULARZ "WYKAZ NARZĘDZI"

    9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - FORMULARZ "WYKAZ OSÓB"

   10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - OŚWIADCZENIE

   11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: PRZEBUDOWA DROGI NR 2028W ŁOSICE – RUDNIK – HADYNÓW OD KM 0+0,15 DO KM 5+915, DŁ. 5,900 KM PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU III "Regionalny system transportowy" DZIAŁANIA 3.1. "Infrastruktura drogowa" REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2. ZAŁĄCZNIKI:

 

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5.1- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART.  22 UST. 1 USTAWY PZP

    6) ZAŁĄCZNIK NR 5.2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  ART. 24 UST. 1,2 USTAWY PZP

    7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - FORMULARZ "WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH"

    8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - FORMULARZ "WYKAZ NARZĘDZI"

    9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - FORMULARZ "WYKAZ OSÓB"

   10) ZAŁĄCZNIK NR 9 - OŚWIADCZENIE

   11) ZAŁĄCZNIK NR 10 - RYSUNKI:

                            a) PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

                            b) PRZEKROJE NORMALNE

                            c) PRZEKROJE POPRZECZNE

                            d) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - cz. I

                            e) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - cz. II

                            f) ZJAZDY

   12) ZAŁĄCZNIK NR 11 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

  


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2050W ŁOSICE - HADYNÓW - PRÓCHENKI - KRZESK - DROGA NR 2 NA ODCINKU OD KM 1+700 DO KM 5+960.

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2. ZAŁĄCZNIKI:

    1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

    2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY

    3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

    4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY

    5) ZAŁĄCZNIK NR 5.1- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART.  22 UST. 1 USTAWY PZP

    6) ZAŁĄCZNIK NR 5.2 - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  ART. 24 UST. 1,2 USTAWY PZP

    7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - FORMULARZ "WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH"

    8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - FORMULARZ "WYKAZ NARZĘDZI"

    9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - FORMULARZ "WYKAZ OSÓB"

    10 ZAŁĄCZNIK NR 9 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: "Dostawa paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego, w ilościach niezbędnych do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach".

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2. ZAŁĄCZNIKI:

    a) Załącznik Nr 1 - OFERTA

    b) Załącznik Nr 2 - POSTANOWIENIA WARUNKÓW UMOWY - WZÓR UMOWY

    c) Załącznik Nr 3 - OŚWIADCZENIE DO ART. 22 UST. 1 PKT. 1, 2, 3

    d) Załącznik Nr 4 - OŚWIADCZENIE DO ART. 22 UST. 1 PKT. 4

    e) Załącznik Nr 5 - LISTA ZBIORCZA - ZAŁĄCZNIK DO UMOWY

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG W SEZONIE ZIMY 2009/2010 I 2010/2011 W ZAKRESIE ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI I ODŚNIEŻANIA DRÓG ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

    1a) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW USŁUG POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU

    1b) ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY - WYKAZ WYNAJMOWANYCH POJAZDÓW I SPRZĘTU

 

2) ZAŁĄCZNIK NR2 - FORMULARZ OFERTOWY:

                2a) CZĘŚĆ I

                2b) CZĘŚĆ II

                2c) CZĘŚĆ III

                2d) CZĘŚĆ IV

3) ZAŁĄCZNIK NR 3.1 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART.22 UST. 1 PKT. 1,2,3 PZP

4) ZAŁĄCZNIK NR 3.2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART.22 UST. 1 PKT. 4 PZP

5) ZAŁĄCZNIK NR 4 - FORMULARZ "POTENCJAŁ KADROWY"

6) ZAŁĄCZNIK NR 5 - FORMULARZ "POTENCJAŁ TECHNICZNY"

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2043W OD DROGI POWIATOWEJ NR 19 - PLATERÓW - MĘŻENIN OD KM 0+144 DO KM 2+900

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY

5) ZAŁĄCZNIK NR 5.1- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART.  22 UST. 1 PKT. 1,2,3 PZP

6) ZAŁĄCZNIK NR 5.2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 PKT 4 PZP

7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - FORMULARZ "DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE"

8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - FORMULARZ "POTENCJAŁ KADROWY"

9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - FORMULARZ ""POTENCJAŁ TECHNICZNY

 

10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

SST D - 00.00.00

SST D - 01.02.01

SST D - 01.02.04

SST D - 01.03.04

SST D - 02.01.01

SST D - 03.01.01

SST D - 03.02.01

SST D - 04.01.01

SST D - 04.02.01

SST D - 04.03.01

SST D - 04.04.01

SST D - 04.04.02

SST D - 04.08.01

SST D - 05.03.05

SST D - 06.01.01

SST D - 06.02.01

SST D - 06.03.01

SST D - 06.04.01

SST D - 07.01.01

SST D - 07.02.01

SST D - 07.05.01

SST D - 08.01.01

SST D - 08.02.02

SST D - 08.03.01

SST D - 08.05.01

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

ZADANIE NR I - "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2034W ŁUZKI - HUSZLEW - DZIADKOWSKIE - GRANICA WOJEWÓDZTWA W MIEJSCOWOŚCI HUSZLEW NA ODCINKU OD KM 5+800 DO KM 6+562,10

 

ZADANIE NR II - "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2060W UL. 1 MAJA W ŁOSICACH OD KM 0+018 DO KM 0+566"
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) Załącznik nr 1 - WZÓR UMOWY

2) Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTY:

                             2a) ZADANIE NR I

                             2b) ZADANIE NR II

 

3) Załącznik nr 3 - PRZEDMIARY ROBÓT:

                             3a) ZADANIE NR I

                             3b) ZADANIE NR II

 

4) Załącznik nr 4 - KOSZTORYSY OFERTOWE:

                             4a) ZADANIE NR I

                             4b) ZADANIE NR II

 

5) Załącznik nr 5.1 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 PKT 1,2,3 PZP:

                             5a) ZADANIE NR I

                             5b) ZADANIE NR II

 

6) Załącznik nr 5.2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 PKT 4 PZP:

                             6a) ZADANIE NR I

                             6b) ZADANIE NR II

 

7) Załącznik nr 6 - FORMULARZ "DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE"

                             7a) ZADANIE NR I

                             7b) ZADANIE NR II

 

8) Załącznik nr 7 - FORMULARZ "POTENCJAŁ KADROWY"

                             8a) ZADANIE NR I

                             8b) ZADANIE NR II

 

9) Załącznik nr 8 - FORMULARZ "POTENCJAŁ TECHNICZNY"

                             9a) ZADANIE NR I

                             9b) ZADANIE NR II

 

11) Załącznik nr 9 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

                             11a) ZADANIE NR I:

                                00.00.00

                                01.01.01

                                01.02.04

                                02.03.01

                                03.02.01

                                04.01.01

                                04.03.01

                                04.04.00

                                04.04.02

                                04.06.01

                                04.08.01

                                05.03.05

                                06.03.01

                                07.01.01

                                07.05.01

                                08.01.01

                                08.02.02

                                08.03.01

                                10.07.01

                       

                             11b) ZADANIE NR II

                                00.00.00

                                01.01.01

                                01.02.01

                                01.02.04

                                02.01.01

                                02.03.01

                                03.01.01

                                03.02.01

                                03.02.01.121

                                04.01.01

                                04.03.01

                                04.04.00

                                04.08.01

                                05.03.05

                                05.03.11

                                06.01.01

                                06.02.01

                                06.03.01

                                07.00.00

                                07.01.01

                                07.05.01

                                08.01.01

                                08.02.02

                                08.03.01

                                08.04.01

                                        


 

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2058W - ULICA ST. STASZICA W ŁOSICACH  NA ODC. OD KM 0+121,80 DO KM 0+271,30

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY

5) ZAŁĄCZNIK NR 5.1- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART.  22 UST. 1 PKT. 1,2,3, PZP

6) ZAŁĄCZNIK NR 5.2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 PKT 4 PZP

7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - FORMULARZ "DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE"

8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - FORMULARZ "POTENCJAŁ KADROWY"

9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - FORMULARZ ""POTENCJAŁ TECHNICZNY

 

10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

SST D - 00.00.00

SST D - 01.01.01

SST D - 01.02.04

SST D - 02.00.01

SST D - 02.01.01

SST D - 04.01.01

SST D - 04.02.01

SST D - 04.04.01

SST D - 04.04.04

SST D - 04.06.01

SST D - 05.03.23

SST D - 06.03.01

SST D - 08.01.01.

SST D - 08.03.01

 

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

ZADANIE NR I - "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2017W BONIN - KAZIMIERZÓW OD KM 1+697 DO KM 2+731, ODCINEK DŁ. 1,034 KM"

ZADANIE NR II - "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2016W NOWE SZPAKI - WALIM NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIE Z DROGĄ NR 2012W CHYBÓW - WALIM - KORNICA W M. WALIM W KIERUNKU NOWYCH SZPAK OD KM 2+808 DO KM 3+258"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) Załącznik nr 1 - WZÓR UMOWY

2) Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTY:

                             2a) ZADANIE NR I

                             2b) ZADANIE NR II

 

3) Załącznik nr 3 - PRZEDMIARY ROBÓT:

                             3a) ZADANIE NR I

                             3b) ZADANIE NR II

 

4) Załącznik nr 4 - KOSZTORYSY OFERTOWE:

                             4a) ZADANIE NR I

                             4b) ZADANIE NR II

 

5) Załącznik nr 5.1 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 PKT 1,2,3 PZP:

                             5a) ZADANIE NR I

                             5b) ZADANIE NR II

 

6) Załącznik nr 5.2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 PKT 4 PZP:

                             6a) ZADANIE NR I

                             6b) ZADANIE NR II

 

7) Załącznik nr 6 - FORMULARZ "DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE"

                             7a) ZADANIE NR I

                             7b) ZADANIE NR II

 

8) Załącznik nr 7 - FORMULARZ "POTENCJAŁ KADROWY"

                             8a) ZADANIE NR I

                             8b) ZADANIE NR II

 

9) Załącznik nr 8 - FORMULARZ "POTENCJAŁ TECHNICZNY"

                             9a) ZADANIE NR I

                             9b) ZADANIE NR II

 

10) Załącznik nr 9 - PRZEKRÓJ NORMALNY, PLAN SYTUACYJNY

                             10a) ZADANIE NR I - PRZEKRÓJ NORMALNY

                             10b) ZADANIE NR I - PLAN SYTUACYJNY

 

11) Załącznik nr 10 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

                             11a) ZADANIE NR I:

                                          - SST D - 00.00.00

                                          - SST D - 01.01.01

                                          - SST D - 04.01.01

                                          - SST D - 04.03.01

                                          - SST D - 04.05.00

                                          - SST D - 04.05.01

                                          - SST D - 05.03.05

                                          - SST D - 06.03.01

                       

                               11b) ZADANIE NR II:

                                          - SST D - 00.00.00

                                          - SST D - 04.03.01

                                          - SST D - 04.08.01

                                          - SST D - 05.03.05

                                          - SST D - 06.03.01

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2058W - ULICA ST. STASZICA W ŁOSICACH  NA ODC. OD KM 0+121,80 DO KM 0+271,30

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR UMOWY

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

4) ZAŁĄCZNIK NR 4 - KOSZTORYS OFERTOWY

5) ZAŁĄCZNIK NR 5.1- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART.  22 UST. 1 PKT. 1,2,3, PZP

6) ZAŁĄCZNIK NR 5.2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 PKT 4 PZP

7) ZAŁĄCZNIK NR 6 - FORMULARZ "DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE"

8) ZAŁĄCZNIK NR 7 - FORMULARZ "POTENCJAŁ KADROWY"

9) ZAŁĄCZNIK NR 8 - FORMULARZ ""POTENCJAŁ TECHNICZNY

 

10) ZAŁĄCZNIK NR 10 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE:

SST D -00.00.00

SST  D -01.01.01

SST D- 01.02.04

SST D - 02.00.01

SST D- 02.01.01

SST D- 04.01.01

SST D- 04.02.01

SST D- 04.04.01

SST D- 04.04.04.

SST D- 04.06.01

SST D- 05.03.23

SST D -06.03.01

SST D- 08.01.01.

SST D- 08.03.01


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

ZADANIE NR I - "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2038W NIEZNANKI - DZIADKOWSKIE NA ODCINKU OD KM 0+608 DO KM 1+108, DŁ. 0,500 KM"

ZADANIE NR II - "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2048W NIEMOJKI - PATKÓW - ZABORZE  DŁ.1,255 KM W TRZECH ODCINKACH"

ZADANIE NR III - "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2003W PATKÓW - DZIĘCIOŁY NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 0+438"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1)  Załącznik nr 1    - WZÓR UMOWY

2)  Załącznik nr 2    - FORMULARZ OFERTY

3)  Załącznik nr 3    - PRZEDMIARY ROBÓT:

                         3a) -  ZADANIE NR I

                         3b) -  ZADANIE NR II

                         3c) -  ZADANIE NR III

4) Złącznik nr 4       - KOSZTORYSY OFERTOWE:

                         4a)- ZADANIE NR I

                         4b)- ZADANIE NR II

                         4c)- ZADANIE NR III

5) Załącznik nr 5.1 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW ART. 22 UST. 1 pkt1,2,3 pzp

6) Załącznik nr 5.2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIE WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 22 ust. 1 pkt 4

7) Załącznik nr 6    - FORMULARZ "DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE"

8) Załącznik nr 7   - FORMULARZ "POTENCJAŁ KADROWY"

9) Załącznik nr 8   - FORMULARZ "POTENCJAŁ TECHNICZNY"

10) Załącznik Nr 9 - OBLICZENIE WYRÓWNANIA PROFILU POPRZECZNEGO:

                      10a)   - ZADANIE NR II:

                                 - OD KM 0+350 DO KM 1+000

                                 - OD KM 2+750 DO KM 3+035

                                 - OD KM  4+591 DO KM 4+911

                        10b) - ZADANIE NR  III:

                                - OD KM 0+000 DO KM 0+438

11) Załącznik nr 10 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

                                                - SST D 00.00.00

                                                - SST D 01.01.01            

                                                - SST D 04.01.01

                                                - SST D 04.03.01

                                                - SST D 04.05.00

                                                - SST D 04.05.01

                                                - SST D 04.08.01

                                                - SST D 04.08.04

                                                - SST D 05.03.05

                                                - SST D 06.03.01

 

 


 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE BUDOWY I PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA:

ZADANIE NR I - "BUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2031W KORCZÓWKA - KORCZÓWKA KOLONIA - MSZANNA OD KM 1+000 DO KM 1+616,90, ODCINEK DŁ. 0,6169 KM"

ZADANIE II - "PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2022W STARA KORNICA - KIEŁBASKI OD KM 0+000 DO KM 1+000, ODCINEK DŁ. 1,000 KM"

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZADANIA I:

1) Załącznik nr 1 -WZÓR UMOWY

2) Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTA

3) Załącznik nr 3- PRZEDMIAR ROBÓT

4) Załącznik Nr 4 - KOSZTORYS OFERTOWY

5) Załącznik nr 5.1- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW art. 22 ust.1 pkt.1,2,3 pzp

6) Załącznik nr 5.2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH  w art. 22 ust. 1 pkt 4 pzp

7) Załącznik nr 6 - FORMULARZ "DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE"

8) Załącznik nr 7- FORMULARZ "POTENCJAŁ KADROWY"

9) Załącznik nr 8 - FORMULARZ '"POTENCJAŁ TECHNICZNY"

10) Załącznik Nr 9- OPIS TECHNICZNY, PRZEKROJE, PLANY SYTUACYJNE

11)Załącznik Nr 9a- OPIS TECHNICZNY

12) Załącznik Nr 9b -PRZEKROJE

13) Załącznik Nr 9c- PROFILE

14) Załącznik Nr 9d- PLANY SYTUACYJNE

15) Załącznik Nr 10 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

                                    - SST D- 00.00.00

                                    - SST D- 04.05.01

                                    - SST D- 04.05.00

                                    - SST D- 04.03.01

                                    - SST D- 05.03.05

                                    - SST D- 06.03.01

 

ZAŁĄCZNIKI DO ZADANIA II:

1) Załącznik nr 1 -WZÓR UMOWY

2) Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTA

3) Załącznik nr 3- PRZEDMIAR ROBÓT

4) Załącznik Nr 4 - KOSZTORYS OFERTOWY

5) Załącznik nr 5.1- OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW art. 22 ust.1 pkt.1,2,3 pzp

6) Załącznik nr 5.2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH  w art. 22 ust. 1 pkt 4 pzp

7) Załącznik nr 6 - FORMULARZ "DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE"

8) Załącznik nr 7- FORMULARZ "POTENCJAŁ KADROWY"

9) Załącznik nr 8 - FORMULARZ '"POTENCJAŁ TECHNICZNY"

10) Załącznik Nr 9-  PRZEKROJE, PLANY SYTUACYJNE, WYLICZENIA PROFILU WYRÓWNANIA

11)Załącznik Nr 9a- PRZEKROJE

12) Załącznik Nr 9b - PLAN SYTUACYJNE

13) Załącznik Nr 9c) - WYLICZENIA PROFILU WYRÓWNANIA

13) Załącznik Nr 10 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

                                    - SST D- 00.00.00

                                    - SST D- 04.08.01

                                    - SST D- 06.03.01

                                    - SST D- 04.03.01

                                    - SST D- 05.03.05


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ EMULSJI ASFALTOWEJ K1-65 KATIONOWEJ, SZYBKOROZPADOWEJ, ZWYKŁEJ

W  ILOŚCI 80 Mg  DO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W ŁOSICACH DO WYKONYWANIA REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU ŁOSICKIEGO W 2009 R.

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1) Załącznik nr 1- FORMULARZ OFERTA

2) Załącznik nr 2 - WZÓR UMOWY

3) Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY P.Z.P.

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ „PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH: NR 2005W KISIELEW – LIPNO OD KM 0+000 DO KM 3+786,40 i NR 2006W CHLEBCZYN – KLIMCZYCE OD KM 0+012,5 DO KM 2+664”

 

1.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

3.ZAŁĄCZNIKI:

1) Załącznik nr 1 - WZÓR UMOWY

2) Załącznik nr 2 - FORMULARZ "OFERTA"

3) Załącznik nr 3 - PRZEDMIAR ROBÓT

4) Załącznik nr 4 - KOSZTORYS OFERTOWY

5) Załącznik nr 5.1 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W art. 22 ust.1 pkt. 1,2,3 pzp

6) Załącznik nr 5.2 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW OKREŚLONYCH W art. 22 ust.1 pkt.4 pzp

7) Załącznik nr 6 - FORMULARZ "DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE"

8) Załącznik nr 7 - FORMULARZ "POTENCJAŁ KADROWY"

9) Załącznik nr 8 - FORMULARZ "POTENCJAŁ TECHNICZNY"

10) DOKUMENTACJA TECHNICZNA

    - część opisowa

    - część rysunkowa

            projekt zagospodarowania terenu

            niweleta

            łuki poziome

            przekroje konstrukcyjne

            elementy zagospodarowania pasa drogowego

            roboty ziemne

11) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT


OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: "Dostawa paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego, w ilościach niezbędnych do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach".


1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2. ZAŁĄCZNIKI:

  a) Załącznik Nr 1 - OFERTA

  b) Załącznik Nr 2 - WZÓR UMOWY

  c) Załącznik Nr 3 - OŚWIADCZENIE

  d) Załącznik Nr 4 - LISTA ZBIORCZA - ZAŁĄCZNIK DO UMOWY


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ: "Dostawa paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego, w ilościach niezbędnych do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach".


1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2. ZAŁĄCZNIKI:

    a) Załącznik Nr 1 - OFERTA

    b) Załącznik Nr 2 - WZÓR UMOWY

    c) Załącznik Nr 3 - OŚWIADCZENIE

    d) Załącznik Nr 4 - LlSTA ZBIORCZA - ZAŁĄCZNIK DO UMOWY


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ:  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2019W Stara Kornica – granica województwa – (Leśna Podlaska) od km 2+880 do km 3+830, na odcinku długości 0,950 km” .


1.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2.PRZEDMIAR ROBÓT


3.ZAŁĄCZNIKI:

a) Załącznik nr 1 - OFERTA

b) Załącznik nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY

c) Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE

d) Załącznik nr 4 - WZÓR UMOWY

e) Załącznik nr 5 - WYKAZ SPRZĘTU

f) Załącznik nr 6 - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

g) Załącznik nr 7 - WYKAZ PERSONELU

h) Załącznik nr 8 - OŚWIADCZENIE

 

4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST D-00.00.00 - Wymagania ogólne,

SST D-04.03.01- Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

SST D-05.03.05 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego

SST D-04.08.01 - Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – asfaltowymi


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ „Budowa drogi powiatowej Nr 2031W Korczówka – Kolonia Korczówka – Mszanna od km 1+000 do km 1+616,90, odcinek dł. 0,6169 km w zakresie obejmującym wykonanie robót ziemnych oraz warstwy z kruszywa pod podbudowę”.

 

1.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2.PRZEDMIAR ROBÓT

 

3.ZAŁĄCZNIKI:

a) Załącznik nr 1 - OFERTA

b) Załącznik nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY

c) Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE

d) Załącznik nr 4 - WZÓR UMOWY

e) Załącznik nr 5 - WYKAZ SPRZĘTU

f) Załącznik nr 6 - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

g) Załącznik nr 7 - WYKAZ PERSONELU

h) Załącznik nr 8 - OŚWIADCZENIE

 

4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST D-00.00.00 - Wymagania ogólne,

SST D-01.01.01 - Roboty pomiarowe

SST D-02.00.01 - Roboty ziemne wymagania ogólne

SST D-02.01.01 - Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

SST D-02.03.01 - Wykonanie nasypów

SST D-04.01.01 - Profilowanie i zagęszczanie podłoża
SST D-04.02.01 - Warstwy odsączające
SST D-04.04.00 - Podbudowa z kruszyw, wymagania ogólne
SST D-04.04.01 - Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

SST D-03.01.01 - Przepusty pod koroną drogi


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice – Hadynów – Krzesk – droga nr 2, obejmująca budowę chodnika w miejscowości Próchenki od km 12+430 do km 13+080 – odcinek długości 0,650 km”.

 

1.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2.PRZEDMIAR ROBÓT

 

3.ZAŁĄCZNIKI:

a) Załącznik nr 1 - OFERTA

b) Załącznik nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY

c) Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE

d) Załącznik nr 4 - WZÓR UMOWY

e) Załącznik nr 5 - WYKAZ SPRZĘTU

f) Załącznik nr 6 - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

g) Załącznik nr 7 - WYKAZ PERSONELU

h) Załącznik nr 8 - OŚWIADCZENIE

 

4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST D-00.00.00 - Wymagania ogólne,

SST D-04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
SST D-04.02.01 - Warstwy odsączające i odcinające
SST D-04.04.00 - Podbudowa z kruszyw, wymagania ogólne
SST D-04.04.02 - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

SST D-04.04.01 - Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

SST D-08.01.01 - Krawężniki betonowe

SST D-08.01.01b-Ustawienie krawężników betonowych

SST D-08.03.01-  Betonowe obrzeża chodnikowe
SST D-08.02.02 - Chodnik z brukowej kostki betonowej

SST D-08.04.01 - Wjazdy i wyjazdy z bram

SST D-05.03.23 - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
SST D-06.03.01 - Uzupełnianie poboczy.


OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże od km 17+945 do km 18+755, odcinek dł. 0,810 km”

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2.PRZEDMIAR ROBÓT

 

3.ZAŁĄCZNIKI:

a) Załącznik nr 1 - OFERTA

b) Załącznik nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY

c) Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE

d) Załącznik nr 4 - WZÓR UMOWY

e) Załącznik nr 5 - WYKAZ SPRZĘTU

f) Załącznik nr 6 - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

g) Załącznik nr 7 - WYKAZ PERSONELU

 

4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST D-00.00.00 - Wymagania ogólne,
SST D-04.01.01 - Profilowanie i zagęszczenie podłoża,
SST D-04.05.00 - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne
SST D-04.05.01 - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
SST D-05.03.08 - Nawierzchnia podwójne powierzchniowo utrwalana,
SST D-06.03.01 - Ścinanie i uzupełnianie poboczy.

 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże od km 17+945 do km 18+755, odcinek dł. 0,810 km”

 

1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

2.PRZEDMIAR ROBÓT

 

3.ZAŁĄCZNIKI:

a) Załącznik nr 1 - OFERTA

b) Załącznik nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY

c) Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE

d) Załącznik nr 4 - WZÓR UMOWY

e) Załącznik nr 5 - WYKAZ SPRZĘTU

f) Załącznik nr 6 - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

g) Załącznik nr 7 - WYKAZ PERSONELU

 

4. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST D-00.00.00 - Wymagania ogólne,
SST D-04.01.01 - Profilowanie i zagęszczenie podłoża,
SST D-04.05.00 - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogólne
SST D-04.05.01 - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
SST D-05.03.08 - Nawierzchnia podwójne powierzchniowo utrwalana,
SST D-06.03.01 - Ścinanie i uzupełnianie poboczy.
 


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ DO 14 000 €   POD NAZWĄ: "BUDOWA CHODNIKA NA DRODZE POWIATOWEJ NR 2007W KÓZKI - BORSUKI - GR. WOJEWÓDZTWA (JANÓW PODLASKI) W MIEJSCOWOŚCI SERPELICE OD KM 17+265 DO KM 17+965 - ODCINEK DŁUGOŚCI  0,700 KM"

 

1.PRZEDMIAR ROBÓT

 

2.ZAŁĄCZNIKI:

a) Załącznik nr 1 - OFERTA

b) Załącznik nr 2 - KOSZTORYS OFERTOWY

c) Załącznik nr 3 - DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

d) Załącznik nr 4 - WYKAZ SPRZĘTU

e) Załącznik nr 5 - WYKAZ PERSONELU

f) Załącznik nr 6 - OŚWIADCZENIE  O DYSPONOWANIU OSOBA POSIADAJĄCĄ UPRAWNIENIA BUDOWLANE

g) Załącznik nr 7 - WZÓR UMOWY

h) Załącznik nr 8 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU ŁOSICKIEGO Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

 

1.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

2.PRZEDMIARY ROBÓT

- Przedmiar robót - zadanie Nr I. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2030W Wyczółki – Bolesty – do drogi krajowej Nr 19 na odcinku od km 0+000 do km 2+377.

 

- Przedmiar robót - zadanie Nr II. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 3663W Łysów – Hruszew – Tokary – Drażniew – Laskowice i Nr 2001W Puczyce – Rusków – Hruszew na odcinku od miejscowości Hruszew do miejscowości Rusków.

 

- Przedmiar robót - zadanie Nr III. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2034W Łuzki – Huszlew – Dziadkowskie – granica województwa, stanowiącej dojazd do przedsięwzięcia gospodarczego o znaczeniu ponadlokalnym na odcinku od km 9+845 do km 12+495

 

- Przedmiar robót - zadanie Nr IV. Wykonanie wyrównania nawierzchni drogi powiatowej Nr 2026W Woźniki –Czuchleby – Chotycze mieszanką mineralno-asfaltową na odcinku 0,8 km od km 1+330 do km 2+130 oraz powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni na odcinku długości 0,37 km od km 2+130 do km 2+500.

 

- Przedmiar robót - zadanie Nr V. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drogach powiatowych: Nr 2017W Bonin – Kazimierzów na odcinku długości 1,8 km od km 6+ 227 do km 8+027 o powierzchni 9900,00m2 , Nr 2013W Ostromęczyn – Stare Szpaki – Nowa Kornica na odcinku długości 2,2 km od km 7+450 do km 9+650 o  powierzchni 13200,00 m2 , Nr 2002W Zakrze – Dzięcioły na odcinku długości 0,25 km od km 3+450 do km 3+700 o powierzchni 1250 m2

 

3. ZAŁĄCZNIKI

a) zał. Nr 1 - oferta

b) zał. Nr 2 - kosztorys ofertowy dla zadań:

- zadanie Nr I. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2030W Wyczółki – Bolesty – do drogi krajowej Nr 19 na odcinku od km 0+000 do km 2+377.

 

- zadanie Nr II. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 3663W Łysów – Hruszew –     Tokary – Drażniew – Laskowice i Nr 2001W Puczyce – Rusków – Hruszew na odcinku od miejscowości Hruszew do      miejscowości Rusków.

 

 - zadanie Nr III. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2034W Łuzki – Huszlew – Dziadkowskie – granica województwa, stanowiącej dojazd do przedsięwzięcia gospodarczego o znaczeniu ponadlokalnym na odcinku od km 9+845 do km 12+495

 

- zadanie Nr IV. Wykonanie wyrównania nawierzchni drogi powiatowej Nr 2026W Woźniki –Czuchleby – Chotycze mieszanką mineralno-asfaltową na odcinku 0,8 km od km 1+330 do km 2+130 oraz powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni na odcinku długości 0,37 km od km 2+130 do km 2+500.

 

- zadanie Nr V. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drogach powiatowych: Nr 2017W Bonin – Kazimierzów na odcinku długości 1,8 km od km 6+ 227 do km 8+027 o powierzchni 9900,00m2, Nr 2013W Ostromęczyn – Stare Szpaki – Nowa Kornica na odcinku długości 2,2 km od km 7+450 do km 9+650 o  powierzchni 13200,00 m2, Nr 2002W Zakrze – Dzięcioły na odcinku długości 0,25 km od km 3+450 do km 3+700 o powierzchni 1250 m2

 

c) zał. Nr 3 - oświadczenie

d) zał. Nr 4 - wzór umowy

e) zał. Nr 5 - wykaz sprzętu

f) zał. Nr 6 - doświadczenie zawodowe

g) zał. Nr 7 - wykaz personelu

 

4.SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST D-00.00.00- Wymagania ogólne

SST D-04.01.01- Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

SST D-04.02.01- Warstwy odsączające i odcinające

SST D-04.03.01- Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

SST D-04.04.00 - Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne
SST D-04.04.02 - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
SST D-04.08.01 - Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – asfaltowymi
SST D-04.08.05 - Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanego mechanicznie
SST D-05.03.05 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego
SST D-05.03.08 - Nawierzchnia podwójne powierzchniowo utrwalana
SST D- 05.03.17 - Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej
SST D- 06.03.01 - Ścinanie i uzupełnianie poboczy
 


Ogłoszenie o przetargu na : opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego i wykonawczego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042W Nowe Łepki - Stare Łepki - granica powiatu od km 0+000 do km 3+963"

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

***********************************************************************

Ogłoszenie o przetargu na: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego i wykonawczego pn. „Przebudowa dróg powiatowych Nr 2043W od drogi nr 19 – Platerów – Mężenin od km 0+010 do km 2+871, Nr 2005W Kisielew – Lipno -od km 0+000 do km 3+790 i Nr 2006W Chlebczyn – Klimczyce od km 0+006 do km 2+634"

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

***********************************************************************

Ogłoszenie o przetargu na dostawę znaków drogowych (zamówienie poniżej 14 000 Euro)

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Zestawienie tablic i znaków drogowych - załącznik do SIWZ

- Załącznik Nr 1- Oferta

- Załącznik Nr 2- Wzór umowy

- Załącznik Nr 3- Oświadczenie

***********************************************************************

Ogłoszenie o  przetargu na dostawę emulsji asfaltowej

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Załącznik Nr 1-Oferta

- Załącznik Nr 2- Wzór umowy

-Załącznik Nr 3-Oświadczenie

***********************************************************************

Przetarg na Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego i wykonawczego pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2028W Łosice - Rudnik - Hadynów od km 0+015 do km 5+915 i Nr 2050W Łosice - Hadynów - Próchenki - Krzesk - droga nr 2 od km 1+700 do km 5+940.

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

***********************************************************************

Przetarg na dostawę paliw napędowych, olejów i smarów na rok 2008

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Załącznik nr 1 - Oferta

- Załącznik nr 2 - Wzór umowy

- Załącznik nr 3 - Oświadczenie

 

***********************************************************************

Na wykonanie usług zimowego utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie zimowym 2007/2008
i 2008/2009 na terenie powiatu łosickiego.
Zamówienie obejmuje: CZĘŚĆ III :
- Wykonanie usług zimowego utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gmin Platerów i Sarnaki oraz według potrzeb Zamawiającego na terenie powiatu łosickiego polegających na odśnieżaniu dróg nośnikiem (samochód ciężarowy) Wykonawcy o ładowności min. 12,0 ton, z napędem min.
na dwie osie, z zamontowanym pługiem obustronnym (czołowym).
Ilość jednostek sprzętowych – szt. 1. Nr sprawy 2/PŁ/2007.

SIWZ

Specyfikacja Techniczna

Warunki finansowania i rozliczania robót

Oferta

Wzór umowy

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie

Załącznik Nr 5 - Sprzęt

Załącznik Nr 7 - Personel