Łosice: Dostawa paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego, w ilościach niezbędnych do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach.
Numer ogłoszenia: 375221 - 2008; data zamieszczenia: 22.12.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach , ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego, w ilościach niezbędnych do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego, w ilościach niezbędnych do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. Dostawa niżej wymienionych przewidywanych ilości i rodzajów paliw napędowych, olejów i smarów oraz oleju opałowego w następującym asortymencie: Etylina 95 Pb - 2 700 l, Gaz LPG - 7 000 l, Olej napędowy - 10 000 l, Olej opałowy lekki - 5 000 l, Olej Lotos - 30 l, Olej Lotos Syntetyk - 20 l, Olej Lux - 20 l, Olej TURT Dus Klasa 15 W 40 - 30 l, Olej HGV - 10 l, Olej STIHL - 10 l, Olej PILAROL - 80 l, Olej Superol - 20 l, Olej Hipol - 25 l, Olej Elf - 5 l, Olej Mobil 1 15W40 - 10 l, HYDROL L-HL 100 - 100 kg, SMAR ŁT 43 - 15 kg, SMAR HGV - 5 kg 2. Wspólny Słownik Zamówień : Benzyna bezołowiowa Pb 95 - CPV 09 13 21 00-4, Gaz LPG - CPV 09 12 00 00-6, olej napędowy ON - CPV 09 13 41 00-8, olej opałowy - CPV 09 13 51 00-5, oleje smarowe i środki smarowe - CPV 09 21 10 00-1, oleje silnikowe - CPV 09 21 11 00-2, oleje do użytku w układach hydraulicznych -CPV 09 21 16 00-7. 3. Dostawy paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych będą realizowane na zasadzie tankowań pojazdów lub zakupu olejów i smarów w zależności od potrzeb Zamawiającego w stacji należącej do Wykonawcy. 4.Odbiór w.w towarów odbywać się będzie bezgotówkowo i rejestrowany będzie na listę zbiorczą zawierającą: datę pobrania, rodzaj towaru, ilość, cenę sprzedaży obowiązującą w dniu pobrania towaru, nazwisko pobierającego, nr karty drogowej, nazwę pojazdu lub sprzętu, numer rejestracyjny pojazdu. 5. Olej opałowy będzie dostarczany transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3. 6. Odbiór oleju opałowego odbywać się będzie bezgotówkowo na podstawie dokumentu Wz. 7. Sprzedawane paliwa napędowe, oleje i smary oraz dostarczany olej opałowy muszą spełniać normy jakościowe określone w obowiązujących normach i przepisach w całym okresie realizacji zamówienia. 8. Faktury za transakcje wystawiane będą przez Wykonawcę na koniec każdego miesiąca i wysyłane Zamawiającemu wraz z zestawieniem transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym. 9. Stacja paliw zlokalizowana na terenie miasta Łosice. Termin wykonania zamówienia : od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.12.00.00-6, 09.13.51.00-5, 09.21.10.00-1, 09.21.11.00-2, 09.21.16.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.losice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, pokój nr 4.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2008 godzina 09:45, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, pokój nr 8.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).