Łosice: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017
Numer ogłoszenia: 260444 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach , ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa Samorządowa Jednostka Organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 2015-2016 i 2016-2017 z podziałem na 9 części: Część 1 - świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2015-2016 i 2016-2017 - piaskarka z pługiem na nośniku - szt. 1. Do wykonania zamówienia Zamawiający zabezpiecza: piaskarkę typu -Śnieżka-, pług jednostronny (boczny), mieszankę piaskowo - solną, natomiast Wykonawca zabezpieczy: nośnik tj. samochód ciężarowy o ładowności min. 8 ton, załadunek mieszanki z Bazy Materiałowo-Sprzętowej w Sarnakach ul. 3 Maja 2. Czas załadunku mieszanki nie wlicza się do czasu pracy sprzętu. Maksymalny czas/ ilość usług: praca: a) zwalczanie zimowej śliskości - 250 godzin, b) odśnieżanie - 3000 kilometrów, 25 godzin, c) zwalczanie zimowej śliskości i odśnieżanie - 100 godzin. Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Gminy Sarnaki, Platerów i Stara Kornica w sezonie zimowym 2015-2016 i 2016-2017. Zamawiający zastrzega możliwość skierowania sprzętu również na inne odcinki dróg objęte planem zimowego utrzymania. Kod CPV- 90.63.00.00-2 - usługi usuwania oblodzeń - 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania Termin realizacji zamówienia - sezon zimy 2015-2016 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2016 roku, w sezonie zimy 2016-2017 tj. od dnia 15 października 2016 roku do dnia 15 kwietnia 2017 roku. Część 2 - świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2015-2016 i 2016-2017 - piaskarka z pługiem na nośniku - szt. 1. Do wykonania zamówienia Zamawiający zabezpiecza: piaskarkę typu -Śnieżka-, pług jednostronny (boczny), mieszankę piaskowo - solną, natomiast Wykonawca zabezpieczy: nośnik tj. samochód ciężarowy o ładowności min. 8 ton, załadunek mieszanki z Bazy Materiałowo - Sprzętowej w Łosicach ul. Wiejska 3. Czas załadunku mieszanki nie wlicza się do czasu pracy sprzętu. Maksymalny czas/ ilość usług: praca: a) zwalczanie zimowej śliskości - 250 godzin b) odśnieżanie - 3000 kilometrów, 25 godzin c) zwalczanie zimowej śliskości i odśnieżanie - 100 godzin. Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Gminy Łosice, Olszanka i Huszlew w sezonie zimowym 2015-2016 i 2016-2017. Zamawiający zastrzega możliwość skierowania sprzętu również na inne odcinki dróg objęte planem zimowego utrzymania. Kod CPV- 90.63.00.00-2 - usługi usuwania oblodzeń - 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania Termin realizacji zamówienia - sezon zimy 2015-2016 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2016 roku, w sezonie zimy 2016-2017 tj. od dnia 15 października 2016 roku do dnia 15 kwietnia 2017 roku. Część 3 - świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2015-2016 i 2016-2017 - ciągnik rolniczy z pługiem bocznym - szt. 1 Do wykonania zamówienia Wykonawca zabezpieczy: ciągnik rolniczy o mocy silnika mim. 120 KM wraz z pługiem bocznym z funkcją odśnieżania prawego i lewego pasa drogi w zależności od potrzeb. Szerokość robocza pługa min. 2,70 m. Maksymalna ilość usług: praca: a) odśnieżanie - 300 godzin. Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Gminy Łosice, Olszanka i Huszlew w sezonie zimowym 2015-2016 i 2016-2017. Zamawiający zastrzega możliwość skierowania sprzętu również na inne odcinki dróg objęte planem zimowego utrzymania. Kod CPV: 90.62.00.00-9- usługi odśnieżania. Termin realizacji zamówienia - sezon zimy 2015-2016 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2016 roku, w sezonie zimy 2016-2017 tj. od dnia 15 października 2016 roku do dnia 15 kwietnia 2017 roku. Część 4 - świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2015-2016 i 2016-2017 - ciągnik rolniczy z pługiem bocznym - szt. 1 Do wykonania zamówienia Wykonawca zabezpieczy: ciągnik rolniczy o mocy silnika mim. 120 KM wraz z pługiem bocznym z funkcją odśnieżania prawego i lewego pasa drogi w zależności od potrzeb. Szerokość robocza pługa min. 2,70 m. Maksymalna ilość usług: praca: a) odśnieżanie - 300 godzin. Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Gminy Sarnaki, Platerów i Stara Kornica w sezonie zimowym 2015-2016 i 2016-2017. Zamawiający zastrzega możliwość skierowania sprzętu również na inne odcinki dróg objęte planem zimowego utrzymania. Kod CPV: 90.62.00.00-9- usługi odśnieżania. Termin realizacji zamówienia - sezon zimy 2015-2016 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2016 roku, w sezonie zimy 2016-2017 tj. od dnia 15 października 2016 roku do dnia 15 kwietnia 2017 roku. Część 5 - świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2015-2016 i 2016-2017 - równiarka - szt. 1 Do wykonania zamówienia Wykonawca zabezpieczy: równiarkę z pługiem czołowym, stalowym. Maksymalny czas usług: praca: a) odśnieżanie - 100 godzin. Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego w sezonie zimowym 2015-2016 i 2016-2017. Kod CPV: 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania. Termin realizacji zamówienia - sezon zimy 2015-2016 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2016 roku, w sezonie zimy 2016-2017 tj. od dnia 15 października 2016 roku do dnia 15 kwietnia 2017 roku. Część 6 - świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej dróg (ulic) powiatowych w granicach administracyjnych miasta Łosice w sezonie zimowym 2015-2016 i 2016-2017 - ciągnik rolniczy z rozsypywaczem o ładowności nie mniejszej niż 2,5 Mg - szt. 1 Do wykonania zamówienia Zamawiający zabezpiecza: mieszankę piaskowo - solną, natomiast Wykonawca zabezpieczy: ciągnik rolniczy z rozsypywaczem o ładowności nie mniejszej niż 2,5 Mg, załadunek mieszanki z Bazy Materiałowo - Sprzętowej w Łosicach ul. Wiejska 3. Maksymalny czas usług: praca: a/ zwalczanie śliskości zimowej - 150 godzin. Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej dróg (ulic) powiatowych w mieście Łosice, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 2015-2016 i 2016-2017. Kod CPV: 90.63.00.00-2- usługi usuwania oblodzeń. Termin realizacji zamówienia - sezon zimy 2015-2016 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2016 roku, w sezonie zimy 2016-2017 tj. od dnia 15 października 2016 roku do dnia 15 kwietnia 2017 roku. Część 7- świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2013/2014 i 2014/2015 - koparko - ładowarka lub ładowarka o pojemności łyżki 1,0-2,0 m3 - szt. 2 Do wykonania zamówienia Wykonawca zabezpieczy: koparko - ładowarkę lub ładowarkę o pojemności łyżki 1,0-2,0 m3. Maksymalny czas usług: praca: a/ odśnieżanie - 300 godzin -2 sprzęty po 150 godzin- Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego w sezonie zimowym 2015-2016 i 2016-2017. Kod CPV: 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania. Termin realizacji zamówienia - sezon zimy 2015/2016 tj. od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2016 roku, w sezonie zimy 2016-2017 tj. od dnia 15 października 2016 roku do dnia 15 kwietnia 2017 roku. Część 8 - świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 - ładowarka o pojemności łyżki min. 4,0 m3 - szt. 1 Do wykonania zamówienia Wykonawca zabezpieczy: ładowarkę o pojemności łyżki min.4,0 m3. Maksymalny czas usług: praca: a/ odśnieżanie - 200 godzin. Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania dróg, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego w sezonie zimowym 2015-2016 i 2016-2017. Kod CPV: 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania. Termin realizacji zamówienia - sezon zimy 2015-2016 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2016 roku, w sezonie zimy 2016-2017 tj. od dnia 15 października 2016 roku do dnia 15 kwietnia 2017 roku. Część 9 - świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2015-2016 i 2016-2017 - ciągnik rolniczy z pługiem czołowym - szt. 3 Do wykonania zamówienia Zamawiający zabezpiecza: pług czołowy, natomiast Wykonawca zabezpieczy: ciągnik rolniczy o mocy silnika min. 90 KM . Maksymalna ilość usług: praca: a) odśnieżanie - 900 godzin -3 sprzęty po 300 godzin. Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych objętych planem zimowego utrzymania dróg, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017. Kod CPV: 90.62.00.00-9- usługi odśnieżania. Termin realizacji zamówienia - sezon zimy 2015-2016 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2016 roku, w sezonie zimy 2016-2017 tj. od dnia 15 października 2016 roku do dnia 15 kwietnia 2017 roku..

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.63.00.00-2, 90.62.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom przy czym zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć wyłącznie: 1.1. zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, 1.2. zmiany wynagrodzenia, w przypadku: - zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.losice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, pokój nr 4 (parter).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.10.2015 godzina 09:45, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, pokój nr 7 (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 - piaskarka z pługiem na nośniku - szt. 1..


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 - piaskarka z pługiem na nośniku - szt. 1..


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 - ciągnik rolniczy z pługiem bocznym - szt. 1.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 - ciągnik rolniczy z pługiem bocznym - szt. 1.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 - równiarka - szt. 1.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej dróg (ulic) powiatowych w granicach administracyjnych miasta Łosice w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 - ciągnik rolniczy z rozsypywaczem o ładowności nie mniejszej niż 2,5 Mg - szt. 1.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2013/2014 i 2014/2015 - koparko - ładowarka lub ładowarka o pojemności łyżki 1,0-2,0 m3- szt. 2.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 - ładowarka o pojemności łyżki min. 4,0 m3 - szt. 1.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 - ciągnik rolniczy z pługiem czołowym - szt. 3.