Numer ogłoszenia: 438668 - 2011; data zamieszczenia: 27.12.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 431678 - 2011 data 20.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, fax. 083 3590288.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: