Łosice: Przebudowa mostu w km 5+863 i dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 - Niemojki - Łysów - Dąbrowa - Korczew
Numer ogłoszenia: 287452 - 2014; data zamieszczenia: 29.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288 , strona internetowa www.zdp.losice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa Samorządowa Jednostka Organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa mostu w km 5+863 i dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 - Niemojki - Łysów - Dąbrowa - Korczew.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa mostu w km 5+863 i dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 - Niemojki - Łysów - Dąbrowa - Korczew Szczegółowy zakres rzeczowy robót przedstawiony został w : a) przedmiarze robót, b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, c) dokumentacji projektowej..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.22.11.11-3.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA