Łosice: Odbudowa drogi powiatowej nr 2025W Zakrze - Biernaty Średnie - do drogi nr 698 w miejscowości Zakrze, od km 0+564 do km 0+836
Numer ogłoszenia: 137378 - 2015; data zamieszczenia: 09.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288 , strona internetowa www.zdp.losice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa Samorządowa Jednostka Organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa drogi powiatowej nr 2025W Zakrze - Biernaty Średnie - do drogi nr 698 w miejscowości Zakrze, od km 0+564 do km 0+836.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odbudowa drogi powiatowej nr 2025W Zakrze - Biernaty Średnie - do drogi nr 698 w miejscowości Zakrze, od km 0+564 do km 0+836 Szczegółowy zakres rzeczowy robót przedstawiony został w : a) przedmiarze robót- załącznik nr 2 do SIWZ, b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót- załącznik nr 4 do SIWZ,.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA