Łosice: WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE Nr I - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2034W Łuzki - Huszlew - Dziadkowskie -granica województwa w miejscowości Huszlew na odcinku od km 5+800 do km 6+562,10 ZADANIE Nr II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2060W ul. 1 Maja w Łosicach od km 0+018 do km 0+566.
Numer ogłoszenia: 131249 - 2009; data zamieszczenia: 11.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach , ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE Nr I - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2034W Łuzki - Huszlew - Dziadkowskie -granica województwa w miejscowości Huszlew na odcinku od km 5+800 do km 6+562,10 ZADANIE Nr II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2060W ul. 1 Maja w Łosicach od km 0+018 do km 0+566..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE Nr I - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2034W Łuzki - Huszlew - Dziadkowskie -granica województwa w miejscowości Huszlew na odcinku od km 5+800 do km 6+562,10 ZADANIE Nr II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2060W ul. 1 Maja w Łosicach od km 0+018 do km 0+566. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera (dla każdego zadania odrębnie): a) ) przedmiar robót; b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium. Oferent przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w odpowiedniej wysokości dla każdego ZADANIA: Dla ZADANIA Nr I - 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych), Dla ZADANIA Nr II - 8.500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych). Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 01 września 2009r. do godz. 9.45.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.losice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, pokój nr 4.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.09.2009 godzina 09:45, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, pokój nr 7.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE Nr I -Przebudowa drogi powiatowej Nr 2034W Łuzki - Huszlew - Dziadkowskie -granica województwa w miejscowości Huszlew na odcinku od km 5+800 do km 6+562,10.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE Nr II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2060W ul. 1 Maja w Łosicach od km 0+018 do km 0+566..