Łosice: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 2011-2012 i 2012-2013
Numer ogłoszenia: 329926 - 2011; data zamieszczenia: 11.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach , ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 2011-2012 i 2012-2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 2011-2012 i 2012-2013 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 2011-2012 i 2012-2013. 2. Zamówienie obejmuje: 1) Zwalczanie śliskości zimowej nawierzchni dróg według standardów ustalonych przez Zamawiającego, 2) Odśnieżanie dróg na wezwanie Zamawiającego, według standardów zimowego utrzymania ustalonych przez Zamawiającego, 3) Utrzymanie w gotowości sprzętu i środków transportowych przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia wraz z ich obsługą, 4) Zapewnienie przez Wykonawcę we własnym zakresie obsługi naprawczo - remontowej sprzętu i środków transportu przewidzianych do świadczenia usług, 5) Świadczeniu usług przez Wykonawcę poprzez zaangażowanie posiadanego potencjału osobowo - sprzętowego i przekazanych przez Zamawiającego protokolarnie urządzeń do zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania tj. piaskarki i pługa - (dotyczy części nr 1 - 4 zamówienia). 6) Montaż, demontaż pługów i czołownic Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt zapewniając takie materiały jak: lampy reflektorowe, zawory powietrzne, przewody pneumatyczne, elektryczne i akumulatorowe, 7) Przystosowanie koparko - ładowarki, ładowarki, równiarki, ciągnika z pługiem i ciągnika z rozsypywaczem do prac przy zimowym utrzymaniu dróg staraniem i na koszt Wykonawcy (dotyczy części nr 5-10 zamówienia). 3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Zamówienie składa się z 10 zadań, które będą realizowane na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - dotyczy osób fizycznych

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie Aneksu podpisanego przez Strony. 1. W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom przy czym zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć wyłącznie: 1.1. zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.losice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, pokój nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.10.2011 godzina 09:45, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, pokój nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2011-2012 i 2012-2013 - piaskarka z pługiem na nośniku - szt. 1..


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2011-2012 i 2012-2013 - piaskarka z pługiem na nośniku - szt. 1.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2011-2012 i 2012-2013 - pług czołowy średni na nośniku - szt. 1.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2011-2012 i 2012-2013 - pług czołowy średni na nośniku - szt. 1.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2011-2012 i 2012-2013 - równiarka - szt. 1.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2011-2012 i 2012-2013 - równiarka - szt. 1.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej dróg (ulic) powiatowych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Łosice w sezonie zimowym 2011-2012 i 2012-2013 - ciągnik rolniczy z rozsypywaczem - szt. 1.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2011-2012 i 2012-2013 - koparko - ładowarka lub ładowarka o pojemności łyżki 1,0 -2,5 m3- szt. 1.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2011-2012 i 2012-2013 - ładowarka o pojemności łyżki 4,0-5,0 m3 - szt. 1.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2011-2012 i 2012-2013 - ciągnik rolniczy z pługiem czołowym - szt. 1.