Łosice: Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimy 2009/2010 i 2010/2011 w zakresie zwalczania śliskości i odśnieżania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego.
Numer ogłoszenia: 171501 - 2009; data zamieszczenia: 07.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach , ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimy 2009/2010 i 2010/2011 w zakresie zwalczania śliskości i odśnieżania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimy 2009/2010 i 2010/2011 w zakresie zwalczania śliskości i odśnieżania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.losice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, pokój nr 4..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2009 godzina 09:45, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, pokój nr 7..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie usług sprzętem wraz z obsługą na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego. Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie przy użyciu pługo - piaskarki typu Śnieżka - pług i paskarka na nośniku (nośnik - własność Wykonawcy), załadunek Wykonawcy, materiał Zamawiającego - ilość jednostek sprzętowych 2 szt..


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie usług sprzętem wraz z obsługą na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego. Odśnieżanie dróg przy użyciu nośnika przystosowanego do obsługi pługa obustronnego, średniego (czołowego) - (nośnik - własność Wykonawcy) - ilość jednostek sprzętowych 3 szt..


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie usług sprzętem wraz z obsługą na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego. Odśnieżanie dróg przy użyciu równiarki (własność Wykonawcy)- ilość jednostek sprzętowych 2 szt..


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wykonanie usług sprzętem wraz z obsługą na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego. Zwalczanie zimowej śliskości przy użyciu ciągnika z rozsypywaczem (nośnik - własność Wykonawcy), z obsługą i załadunkiem Wykonawcy, materiał Zamawiającego na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Łosice - ilość jednostek sprzętowych 1 szt..