Ogłoszenie nr 8749 - 2017 z dnia 2017-01-16 r.
Łosice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 304926-2016
Data: 02/09/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, Krajowy numer identyfikacyjny 3023892000000, ul. ul. Wiejska  3, 08200   Łosice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 083 359 02 32, e-mail zdp@zdp.losice.pl, faks 833 590 288.
Adres strony internetowej (url): zdp@zdp.losice.pl, www.zdp.nbip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 31/01/2017, godzina: 09:45,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 06/03/2017, godzina: 09:45,