Łosice: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042W Nowe Łepki - Stare Łepki - Granica Powiatu w km 0+900 - 1+026, dł. 0,126 km
Numer ogłoszenia: 292018 - 2012; data zamieszczenia: 08.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042W Nowe Łepki - Stare Łepki - Granica Powiatu w km 0+900 - 1+026, dł. 0,126 km.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042W Nowe Łepki - Stare Łepki - Granica Powiatu w km 0+900 - 1+026, dł. 0,126 km. Sczegółowey zakres rzeczowy robót przedstawiony został w : a) przedmiarze robót, b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie wlasciwosci materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidlowości wykonania poszczególnych robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.23.32.20-7.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA