Łosice: WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE Nr I - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2038W Nieznanki - Dziadkowskie na odcinku od km 0+608 do km 1+108, dł. 0,500 km, ZADANIE Nr II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048W Niemojki - Patków - Zaborze długości 1,255 km w trzech odcinkach, ZADANIE NR III -Przebudowa drogi powiatowej Nr 2003W Patków- Dzięcioły na odcinku od km 0+000 do km 0+438
Numer ogłoszenia: 164842 - 2009; data zamieszczenia: 25.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach , ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE Nr I - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2038W Nieznanki - Dziadkowskie na odcinku od km 0+608 do km 1+108, dł. 0,500 km, ZADANIE Nr II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048W Niemojki - Patków - Zaborze długości 1,255 km w trzech odcinkach, ZADANIE NR III -Przebudowa drogi powiatowej Nr 2003W Patków- Dzięcioły na odcinku od km 0+000 do km 0+438.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE Nr I - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2038W Nieznanki - Dziadkowskie na odcinku od km 0+608 do km 1+108, dł. 0,500 km, ZADANIE Nr II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048W Niemojki - Patków - Zaborze długości 1,255 km w trzech odcinkach, ZADANIE NR III -Przebudowa drogi powiatowej Nr 2003W Patków- Dzięcioły na odcinku od km 0+000 do km 0+438 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera (dla każdego zadania odrębnie): a) ) przedmiar robót; b) obliczenie wyrównania profilu poprzecznego: dla ZADANIA NR II i ZADANIA NR III; c) specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.08.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium. Oferent przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości odpowiednio dla każdego ZADANIA: Dla ZADANIA Nr I - 1.600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych), Dla ZADANIA Nr II - 7.000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych), Dla ZADANIA NR III - 2.300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.losice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3,08-200 Łosice, pokój nr 4.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2009 godzina 09:45, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3,08-200 Łosice, pokój nr 7.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE Nr I - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2038W Nieznanki - Dziadkowskie na odcinku od km 0+608 do km 1+108, dł. 0,500 km.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ZADANIE Nr II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048W Niemojki - Patków - Zaborze długości 1,255 km w trzech odcinkach.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: ZADANIE NR III -Przebudowa drogi powiatowej Nr 2003W Patków- Dzięcioły na odcinku od km 0+000 do km 0+438.