Ogłoszenie nr 8060 - 2017 z dnia 2017-01-13 r.
Łosice: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 2057W ulica Majora Zenona i Nr 2056W ulica 11-go Listopada w Łosicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, w zakresie budowy kanalizacji deszczowej"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 316292-2016
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak
Numer ogłoszenia: 341186-2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, krajowy numer identyfikacyjny 3023892000000, ul. ul. Wiejska  3, 08200   Łosice, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 833 590 288, e-mail zdp@zdp.losice.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zdp.losice.pl. wwwzdp.bip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Przebudowa dróg powiatowych Nr 2057W ulica Majora Zenona i Nr 2056W ulica 11-go Listopada w Łosicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, w zakresie budowy kanalizacji deszczowej"
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZDP.1.262.4.PD.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa dróg powiatowych Nr 2057W ulica Majora Zenona i Nr 2056W ulica 11-go Listopada w Łosicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, w zakresie budowy kanalizacji deszczowej. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w ul. 11-go Listopada i Majora Zenona w Łosicach na odcinku od ul. Sokołowskiej do ujścia rzeki Toczna, o długości 0,440km. Szczegółowy zakres robót budowlanych określa: a) przedmiar robót - załącznik nr I do SIWZ, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych- załącznik nr J do SIWZ, c) dokumentacja projektowa - załącznik nr K do SIWZ

II.4) Główny kod CPV:45232130-2
Dodatkowe kody CPV:45232424-0, 45231110-9, 45231300-8, 45233120-6
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Do 20 grudnia 2016r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 03/11/2016
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Jan Jamróz Przedsięborstwo Robót Budowlano Instalacyjno Inżynieryjnych "BUDOKAN",  budokan-losice@wp.pl,  ul. Berka Joselewicza 2,  08-200,  Łosice,  kraj/woj. mazowieckie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 399475.99 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
Informacje dodatkowe:


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
20/12/2016

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp: Na podstawie pagraf 12 pkt 2 ppkt 1e) umowy Nr 1.4.PD.2016 z dnia 03.11.2016r.oraz w związku z protokołem konieczności zmianie ulegają: paragraf 2 pkt 2 w/w umowy, który otrzymuje brzmienie: Zakończenie robót budowlanych do dnia 31 maja 2017r.; paragraf 8 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: Rozliczenie z wykonanie przedmiotu umowy nastąpi: a) w dwóch etapach: I w 2016r. i II końcwym po zakończeniu zadania, b) podstawą do wystawienia faktury stanowić będzie potwierdzony przez inspektora nadzoru protokół wykonawczy robót, c) faktura częściowa płatna będzie w 100%, d) faktura końcowa będzie wystawiona po zakończeniu robót objętych umową po odbiorze ostatecznym

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W trakcie realizacji inwestycji utrzyywały się niekorzystne warunki atmosferycne utrdniające realizację planowanych robót budowlanych. Występujące w drugiej połowie grudnia niskie temperatury oraz opady atmosferyczne uniemożliwiły terminowe wykonanie robót.Przychylając się do złożonego wniosku Wykonawcy, umowny termin wykonania zadania przedłuża się do dni 31.05.2017r. oraz dopuszcza się częściowe rozliczenie wykonanych w roku 2016 robót.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE: