Łosice: Wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011 na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach
Numer ogłoszenia: 366056 - 2010; data zamieszczenia: 10.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach , ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011 na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011 na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach Część 1 - wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011 - pług czołowy średni - szt. 1. Część 2 - wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011 - pług czołowy średni - szt. 1. Część 3 - wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011 - równiarka - szt. 1. Część 4 - wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011- równiarka - szt. 1. Część 5 - wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011 - koparko - ładowarka lub ładowarka o pojemności łyżki 1,0 -2,5 m3- szt. 1 Część 6 - wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011 - ładowarka o pojemności łyżki 4,0-5,0 m3 - szt. 1.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy mogą dotyczyć w szczególności: 1) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy np. zaistnienie warunków faktycznych na terenie realizacji usługi, wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy, 2) regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany tj. zmiany stawki podatku VAT wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.losice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3,08-200 Łosice, pokój nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2010 godzina 09:45, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3,08-200 Łosice, pokój nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie