Łosice: Opracowanie projektu budowlanego na: Przebudowę mostu i dojazdów do mostu w miejscowości Niemojki - droga powiatowa Nr 2044W od drogi nr 698 - Niemojki - Łysów - Dąbrowa - Korczew.
Numer ogłoszenia: 96302 - 2012; data zamieszczenia: 28.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach , ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie projektu budowlanego na: Przebudowę mostu i dojazdów do mostu w miejscowości Niemojki - droga powiatowa Nr 2044W od drogi nr 698 - Niemojki - Łysów - Dąbrowa - Korczew..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie projektu budowlanego na: Przebudowę mostu i dojazdów do mostu w miejscowości Niemojki - droga powiatowa Nr 2044W od drogi nr 698 - Niemojki - Łysów - Dąbrowa - Korczew. 1. Przebudowa drogi ma polegać na: - ujednoliceniu szerokości drogi do 6,0 m, - wyrównaniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, - nowej warstwie ścieralnej, - dostosowaniu istniejących chodników do nowej nawierzchni, - budowie i przebudowie zatok autobusowych, - budowie nowych ciągów pieszych, - przebudowie skrzyżowania z drogą powiatową, - budowie miejsc postojowych, - renowacji rowów przydrożnych z oczyszczeniem przepustów zjazdowych, - budowie i przebudowie zjazdów (po uprzednim uzgodnieniu lokalizacji i parametrów z właścicielem lub użytkownikiem przyległej do drogi nieruchomości), - budowie przepustu i innych elementów odwodnienia. 2. Przebudowa mostu w km 5+863 drogi powiatowej Nr 2044W, o nośności użytkowej 30t, rok budowy ok. 1957. Długość całkowita 15,20 m, długość pomostu 8,50 m, światło poziome 7,60 m, szerokość całkowita 9,36 m. Przebudowa mostu na podstawie protokołu okresowej kontroli pięcioletniej ma polegać na: - rozbiórce istniejącego betonu ochronnego i wykonaniu nowego zespolonego nadbetonu, zabezpieczającego belki prefabrykowane przed klawiszowaniem, - powierzchniowym oczyszczeniu, - wypełnieniu ubytków zaprawami, - powierzchniowym zabezpieczeniu odsłoniętych powierzchni belek stanowiących konstrukcję płyty, - wymianie istniejącej balustrady na barierę energochłonną sztywną, - wykonaniu kap chodnikowych z wyprofilowanymi gzymsami monolitycznymi, - ułożeniu krawężników kamiennych mostowych w obrębie pomostu, - wykonaniu dylatacji bitumicznych nad przerwami dylatacyjnymi płyt najazdowych. - ułożeniu nowej nawierzchni, - zamontowaniu barier energochłonnych obustronnych na dojazdach do mostu, - wydzielenie miejsca przejścia dla pieszych po stronie chodnika z lewej strony mostu, - wykonaniu innych robót wynikłych w trakcie ekspertyzy, badań specjalistycznych i oględzin. Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego obejmującego branżę mostową i drogową opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 t.j.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury a dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r.). W zakres i skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą w szczególności następujące elementy (wymagane do pozwolenia na budowę): 1. Mapa do celów projektowych - według potrzeb projektanta. 2. Badania geotechniczne i określenie warunków gruntowo- wodnych podłoża oraz ocena stanu technicznego istniejącej nawierzchni według potrzeb projektanta. 3. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. 4. Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - jeżeli będzie wymagany. 5. Projekt budowlano - wykonawczy przebudowy mostu wraz z dojazdami - do projektu należy dołączyć oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 6. Operat wodnoprawny - w przypadku przyjęcia rozwiązań wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 7. Opracowanie przedmiaru robót w trzech wersjach: - dla przebudowy mostu i dojazdów, - dla przebudowy mostu, - dla przebudowy dojazdów. 8. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego w trzech wersjach: - dla przebudowy mostu i dojazdów, - dla przebudowy mostu, - dla przebudowy dojazdów. 9. Opracowanie kosztorysów ofertowych w trzech wersjach: - dla przebudowy mostu i dojazdów, - dla przebudowy mostu, - dla przebudowy dojazdów. 10. Opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 11. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu. 12. Sporządzenie (planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) BiOZ. Opracowanie powinno zawierać: 1. Projekt budowlano - wykonawczy - 5 egzemplarzy. 2. Przedmiar robót - po 2 egzemplarze. 3. Kosztorys inwestorski - po 2 egzemplarze. 4. Kosztorys ofertowy - 1 egzemplarz (tylko w wersji elektronicznej). 5. Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu - 2 egzemplarze. 6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru budowlanych - 1 egzemplarz. 7. Operat wodnoprawny - 2 egzemplarze - jeżeli będzie wymagany. 8. Raport oddziaływania na środowisko - 2 egzemplarze - jeżeli będzie wymagany. 9. Oryginału uzgodnień oraz wyniki badań - jeżeli będą wymagane. Dodatkowo całość dokumentacji należy wykonać i przekazać w wersji elektronicznej w formacie JPG lub PDF na nośniku CD lub DVD..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73.32.00.00-7, 71.32.20.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu nie jest obowiązany do wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i Wykonawcy tj.: a) wystąpienia siły wyższej, b) w przypadku ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy. Termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności. 2.Zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. w przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji, które przyśpieszą ukończenia usługi, zmniejszą koszty, poprawią sprawność lub wartość usługi w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku. 3. Regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany tj. zmiany stawki podatku VAT wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. 5. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy. 6. Konieczności zmiany osób realizujących przedmiot umowy z przyczyn losowych np. śmierć, ciężki wypadek, długotrwała choroba, uzasadnione polecenie Zamawiającego, uzasadnione wystąpienie Wykonawcy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, doświadczeniem spełniającymi wymóg SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.losice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, pokój nr 4..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.04.2012 godzina 09:45, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, pokój nr 7..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie