Łosice: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2019W STARA KORNICA - GRANICA WOJEWÓDZTWA - (LEŚNA PODLASKA) NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 3+830, DŁ. 3,830 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytet III Regionalny system transportowy Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa
Numer ogłoszenia: 19797 - 2010; data zamieszczenia: 28.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach , ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2019W STARA KORNICA - GRANICA WOJEWÓDZTWA - (LEŚNA PODLASKA) NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 3+830, DŁ. 3,830 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytet III Regionalny system transportowy Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2019W STARA KORNICA - GRANICA WOJEWÓDZTWA - (LEŚNA PODLASKA) NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 3+830, DŁ. 3,830 Wykonawca usługi pełnić będzie obowiązki Inspektora Nadzoru dla inwestycji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Priorytet III Regionalny system transportowy Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w branży drogowej będzie dotyczył przebudowy drogi powiatowej Nr 2019W na dł. 3,830 km, początek robót w miejscowości Stara Kornica, koniec robót w miejscowości Kornica Kolonia (granica województwa). 1. Zakres planowanych robót budowlanych obejmuje: - poszerzenie istniejącej nawierzchni, - wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni z masy mineralno- asfaltowej, - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, - budowa chodnika z kostki brukowej, - budowa zjazdów indywidualnych z kostki brukowej, - budowa zjazdów na drogi polne z masy mineralno - asfaltowej, - budowa zatok autobusowych, - wykonanie przepustów pod zjazdami, 2. Planowane parametry techniczne drogi powiatowej po przebudowie: - Kategoria ruchu - KR2 - Klasa techniczna - Z - Prędkość projektowa - 50 km/h - Szerokość jezdni - 6,00 m (2 x 3,00 m).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.losice.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, pokój nr 4.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.02.2010 godzina 10:45, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, pokój nr 7.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytet III Regionalny system transportowy Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.