Ogłoszenie nr 99293 - 2017 z dnia 2017-06-21 r.
Łosice: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Łosickiego - postępowanie składające się z czterech odrębnych zadań: ZADANIE NR 1: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże na odcinku Puczyce - Górki - Hruszniew Kolonia ZADANIE NR 2: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki - gr. woj.(Łuby) - gr. woj.(Krawce) - Mostów - Krzywośnity - Huszlew na odcinku Mostów - Krzywośnity" ZADANIE NR 3: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059W ul. Targowa w Łosicach ZADANIE NR 4: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice - Hadynów - Próchenki - Krzesk - droga nr 2 na odcinku Próchenki - granica powiatu"
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego systemu transportowego, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Typ projektów Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 304926-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 8749-2017, 28202-2017, 40786-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, krajowy numer identyfikacyjny 3023892000000, ul. ul. Wiejska  3, 08200   Łosice, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 833 590 288, e-mail zdp@zdp.losice.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zdp.losice.pl, www.zdp.nbip.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Łosickiego - postępowanie składające się z czterech odrębnych zadań: ZADANIE NR 1: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże na odcinku Puczyce - Górki - Hruszniew Kolonia ZADANIE NR 2: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki - gr. woj.(Łuby) - gr. woj.(Krawce) - Mostów - Krzywośnity - Huszlew na odcinku Mostów - Krzywośnity" ZADANIE NR 3: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059W ul. Targowa w Łosicach ZADANIE NR 4: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice - Hadynów - Próchenki - Krzesk - droga nr 2 na odcinku Próchenki - granica powiatu"
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZDP.1.262.2.PD.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
ZADANIE NR 1: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże na odcinku Puczyce – Górki – Hruszniew Kolonia” Rodzaj zamówienia: robota budowlana. Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 2008W na odcinku Puczyce - Górki – Hruszniew Kolonia o długości 3,33 km wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej.Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określa:a) przedmiar robót – załącznik nr 8 do SIWZ, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych –załącznik nr 9 do SIWZ,c) dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ. ZADANIE NR 2: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki – gr. woj. (Łuby) – gr. woj. (Krawce) - Mostów – Krzywośnity – Huszlew na odcinku Mostów – Krzywośnity”Rodzaj zamówienia: robota budowlana.Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 2033W na odcinku Mostów - Krzywośnity o długości 4,09 km wraz z budową chodnika.Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określa:a) przedmiar robót – załącznik nr 8 do SIWZ,b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ, c) dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ. ZADANIE NR 3 : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059W ul. Targowa w Łosicach” Rodzaj zamówienia: robota budowlana.Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 2059W ul. Targowa w Łosicach o długości 0,996 km wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodników, ścieżki rowerowej i ulicznego oświetlenia. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określa:a) przedmiar robót: - branża drogowa – załącznik nr 8 do SIWZ,- branża wodno- kanalizacyjna- załącznik nr 8.1. do SIWZ,- branża elektryczna- załącznik nr 8.2. do SIWZ, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ,c) dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ. ZADANIE NR 4: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice - Hadynów – Próchenki – Krzesk – droga nr 2 na odcinku Próchenki - granica powiatu” Rodzaj zamówienia: robota budowlana.Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 2050W na odcinku Próchenki do granica powiatu o długości 3,33 km wraz z chodnikiem.Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określa: a) przedmiar robót – załącznik nr 8 do SIWZ,b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ, c) dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45233000-9, 45311200-2, 45231300-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Pzebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże na odcinku Puczyce - Górki - Hruszniew Kolonia
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT2814634.15
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna,  sekretariat@prdsabp.pl,  ul. Sidorska 84-90,  21-500,  Biała Podlaska,  kraj/woj. lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3299524,80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3299524,80
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3299524,80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki - gr. woj.(Łuby) - gr. woj.(Krawce) - Mostów - Krzywośnity - Huszlew na odcinku Mostów - Krzywośnity
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT4594151.02
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów Spółka Akcyjna,  sekretariat@prd.pl,  ul. Krańcowa 7,  21-100,  Lubartów,  kraj/woj. lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5492464,96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5492464,96
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6275906,26
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059W ul. Targowa w Łosicach
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT3315962.22
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna ,  sekretariat@prdsabp.pl,  ul. Sidorska 84-90,  21-500,  Biała Podlaska,  kraj/woj. lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 4033043,15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4033043,15
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4033043,15
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 4   NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice - Hadynów - Próchenki - Krzesk - droga nr 2 na odcinku Próchenki - granica powiatu
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT2507653.29
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "MIKST" Sp. z o.o.,  info@mikst.pl,  ul. Gdańska 69A ,  07-100,  Węgrów,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 3059362,15
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3059362,15
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3059362,15
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.