Łosice: Wykonanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Łosickiego z podziałem na zadania.
Numer ogłoszenia: 91295 - 2008; data zamieszczenia: 30.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, fax 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Łosickiego z podziałem na zadania..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zadanie I. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2030W Wyczółki - Bolesty - do drogi krajowej Nr 19 na odcinku od km 0+000 do km 2+377. 2. Zadanie II. Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych Nr 3663W Łysów - Hruszew - Tokary - Drażniew - Laskowice i Nr 2001W Puczyce - Ruskow - Hruszew na odcinku od miejscowości Hruszew do miejscowości Rusków. 3. Zadanie III. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2034W Łuzki - Huszlew - Dziadkowskie - granica województwa, stanowiacej dojazd do przedsięwzięcia o znaczeniu ponadlokalnym na odcinku od km 9+845 do km 12+495. 4. Zadanie IV. Wykonanie wyrównania nawierzchni drogi powiatowej Nr 2026W Woźniki -Czuchleby - Chotycze mieszanką mineralno-asfaltową na odcinku 0,8 km od km 1+330 do km 2+130 oraz powierzchniowego podwójnego utrwalenia nawierzchni na odcinku długości 0,37 km od km 2+130 do k 2+500. 5. Zadanie V. Podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na drogach powiatowych: - Nr 2017W Bonin - Kazimierzów na odcinku długości 1,8 m od km 6+ 227 do km 8+027 o powierzchni 9900,00m2 - Nr 2013W Ostromęczyn - Stare Szpaki - Nowa Kornica na odcinku długości 2,2 km od km 7+450 do km 9+650 o powierzchni 13200,00 m2 - Nr 2002W Zakrze - Dzięcioły na odcinku długości 0,25 km od km 3+450 do km 3+700 o powierzchni 1250 m2 Szczegółowy zakres robót zawierają przedmiary robót ( dla każdego zadania odrębnie).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.32.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.08.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.losice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08 -200 Łosice, pokój nr 4.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2008 godzina 10:45, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, pokój nr 2.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Łosickiego Zadanie I..


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Łosickiego Zadanie II..


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Łosickiego. Zadanie III..


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wykonanie przebudowy dróg powiatowycj na terenie Powiatu Łosickiego. Zadanie IV..


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Wykonanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Łosickiego. Zadanie V..