>>> DRUKI DO POBRANIA <<<

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia zarządcy drogi na lokalizowanie w pasie drogowym przyłącza infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu budowy w pasie drogowym przyłącza infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia zarządcy drogi na lokalizowanie w pasie drogowym sieci infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu budowy w pasie drogowym sieci infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym przyłączy/sieci infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego w celu budowy / przebudowy zjazdu z drogi publicznej

Wniosek o zezwolenie na umieszczenie tymczasowego punktu handlowego w pasie drogowym

Wniosek o zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Wniosek o wydanie warunków na lokalizację ogrodzenia w pasie drogowym

Wniosek  odbioru pasa drogowego

 

Załącznik do wniosków o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczenia urządzeń w pasie drogowym:

Oświadczenie o:

a)  posiadaniu ważnego pozwolenie na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym, lub

b)  zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej, lub

                   c) zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;