Łosice: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 2011/2012 i 2012/2013
Numer ogłoszenia: 442090 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 329926 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 2011/2012 i 2012/2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 2011/2012 i 2012/2013. 2. Zamówienie obejmuje: 1) Zwalczanie śliskości zimowej nawierzchni dróg według standardów ustalonych przez Zamawiającego, 2) Odśnieżanie dróg na wezwanie Zamawiającego, według standardów zimowego utrzymania ustalonych przez Zamawiającego, 3) Utrzymanie w gotowości sprzętu i środków transportowych przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia wraz z ich obsługą, 4) Zapewnienie przez Wykonawcę we własnym zakresie obsługi naprawczo - remontowej sprzętu i środków transportu przewidzianych do świadczenia usług, 5) Świadczeniu usług przez Wykonawcę poprzez zaangażowanie posiadanego potencjału osobowo - sprzętowego i przekazanych przez Zamawiającego protokolarnie urządzeń do zwalczania śliskości zimowej i odśnieżania tj. piaskarki i pługa - (dotyczy części nr 1 - 4 zamówienia). 6) Montaż, demontaż pługów i czołownic Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt zapewniając takie materiały jak: lampy reflektorowe, zawory powietrzne, przewody pneumatyczne, elektryczne i akumulatorowe, 7) Przystosowanie koparko - ładowarki, ładowarki, równiarki, ciągnika z pługiem i ciągnika z rozsypywaczem do prac przy zimowym utrzymaniu dróg staraniem i na koszt Wykonawcy (dotyczy części nr 5-10 zamówienia). 3. Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został w Opisie przedmiotu zamówienia niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Zamówienie składa się z 10 zadań, które będą realizowane na terenie działalności Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2011/2012 i 2012/2013 - piaskarka z pługiem na nośniku - szt. 1.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54140,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2011/2012 i 2012/2013 - piaskarka z pługiem na nośniku - szt. 1.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54140,38 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2011/2012 i 2012/2013 - pług czołowy średni na nośniku - szt. 1.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32180,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2011/2012 i 2012/2013 - pług czołowy średni na nośniku - szt. 1.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32180,77 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 5   

Nazwa: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2011/2012 i 2012/2013 - równiarka - szt. 1.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33247,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 6   

Nazwa: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2011/2012 i 2012/2013 - równiarka - szt. 1.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33247,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 7   

Nazwa: Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej dróg (ulic) powiatowych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Łosice w sezonie zimowym 2011/2012 i 2012/2013 - ciągnik rolniczy z rozsypywaczem - szt. 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24266,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 8   

Nazwa: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2011/2012 i 2012/2013 - koparko - ładowarka lub ładowarka o pojemności łyżki 1,0 -2,5 m3- szt. 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27535,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 9   

Nazwa: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2011/2012 i 2012/2013 - ładowarka o pojemności łyżki 4,0-5,0 m3 - szt. 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81840,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 10   

Nazwa: Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2011/2012 i 2012/2013 - ciągnik rolniczy z pługiem czołowym - szt. 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11375,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ