Łosice: Wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011 na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach
Numer ogłoszenia: 341899 - 2010; data zamieszczenia: 30.11.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 366056 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011 na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011 na drogach powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach Część 1 - wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011 - pług czołowy średni - szt. 1. Część 2 - wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011 - pług czołowy średni - szt. 1. Część 3 - wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011 - równiarka - szt. 1. Część 4 - wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011 - równiarka - szt. 1. Część 5 - wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011 - koparko - ładowarka lub ładowarka o pojemności łyżki 1,0 -2,5 m3- szt. 1 Część 6 - wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011 - ładowarka o pojemności łyżki 4,0-5,0 m3 - szt. 1.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Część 1 - wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011 - pług czołowy średni - szt. 1.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: Część 2 - wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011 - pług czołowy średni - szt. 1.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: Część 3 - wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011 - równiarka - szt. 1.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 4   

Nazwa: Część 4 - wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011 - równiarka - szt. 1.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 5   

Nazwa: Część 5 - wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011 - koparko - ładowarka lub ładowarka o pojemności łyżki 1,0 -2,5 m3- szt. 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15462,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 6   

Nazwa: Część 6 - wykonanie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2010/2011 - ładowarka o pojemności łyżki 4,0-5,0 m3 - szt. 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24589,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ