Łosice: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017
Numer ogłoszenia: 320818 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 282090 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017, z podziałem na 3 części:Część 1 - świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 - piaskarka z pługiem na nośniku - szt. 1.Do wykonania zamówienia Zamawiający zabezpiecza: piaskarkę typu Śnieżka, pług jednostronny (boczny), mieszankę piaskowo - solną, natomiast Wykonawca zabezpieczy: nośnik tj. samochód ciężarowy o ładowności min. 8 ton, załadunek mieszanki z Bazy Materiałowo-Sprzętowej w Sarnakach ul. 3 Maja 2.Czas załadunku mieszanki nie wlicza się do czasu pracy sprzętu. Maksymalny czas/ ilość usług: praca: a/ zwalczanie zimowej śliskości - 250 godzin, b/odśnieżanie - 3000 kilometrów, 25 godzin, c/ zwalczanie zimowej śliskości i odśnieżanie - 100 godzin. Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Gminy Sarnaki, Platerów i Stara Kornica w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017. Zamawiający zastrzega możliwość skierowania sprzętu również na inne odcinki dróg objęte planem zimowego utrzymania.Kod CPV- 90.63.00.00-2 - usługi usuwania oblodzeń,- 90.62.00.00-9 - usługi odśnieżania Termin realizacji zamówienia - sezon zimy 2015/2016 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2016 roku, w sezonie zimy 2016/2017 tj. od dnia 15 października 2016 roku do dnia 15 kwietnia 2017 roku. Część 2 - świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 - ciągnik rolniczy z pługiem bocznym - szt. 1 Do wykonania zamówienia Wykonawca zabezpieczy: ciągnik rolniczy o mocy silnika mim. 120 KM wraz z pługiem bocznym z funkcją odśnieżania prawego i lewego pasa drogi w zależności od potrzeb. Szerokość robocza pługa min. 2,70 m. Maksymalna ilość usług: praca: a/ odśnieżanie - 300 godzin. Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Gminy Sarnaki, Platerów i Stara Kornica w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017. Zamawiający zastrzega możliwość skierowania sprzętu również na inne odcinki dróg objęte planem zimowego utrzymania.Kod CPV: 90.62.00.00-9- usługi odśnieżania.Termin realizacji zamówienia - sezon zimy 2015/2016 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2016 roku, w sezonie zimy 2016/2017 tj. od dnia 15 października 2016 roku do dnia 15 kwietnia 2017 roku. Część 3 - świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej dróg (ulic) powiatowych w granicach administracyjnych miasta Łosice w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 - ciągnik rolniczy z rozsypywaczem o ładowności nie mniejszej niż 2,5 Mg- szt. 1 Do wykonania zamówienia Zamawiający zabezpiecza: mieszankę piaskowo - solną, natomiast Wykonawca zabezpieczy: ciągnik rolniczy z rozsypywaczem o ładowności nie mniejszej niż 2,5 Mg, załadunek mieszanki z Bazy Materiałowo - Sprzętowej w Łosicach ul. Wiejska 3. Maksymalny czas usług: praca: a/ zwalczanie śliskości zimowej - 150 godzin. Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej dróg (ulic) powiatowych w mieście Łosice, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017.Kod CPV: 90.63.00.00-2- usługi usuwania oblodzeń.Termin realizacji zamówienia - sezon zimy 2015/2016 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2016 roku, w sezonie zimy 2016/2017 tj. od dnia 15 października 2016 roku do dnia 15 kwietnia 2017 roku..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.63.00.00-9, 90.62.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej i odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 - piaskarka z pługiem na nośniku - szt. 1. Do wykonania zamówienia Zamawiający zabezpiecza: piaskarkę typu Śnieżka, pług jednostronny (boczny), mieszankę piaskowo - solną, natomiast Wykonawca zabezpieczy: nośnik tj. samochód ciężarowy o ładowności min. 8 ton, załadunek mieszanki z Bazy Materiałowo-Sprzętowej w Sarnakach ul. 3 Maja 2.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73002,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 2   

Nazwa: świadczenie usług związanych z odśnieżaniem dróg w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 - ciągnik rolniczy z pługiem bocznym - szt. 1.Do wykonania zamówienia Wykonawca zabezpieczy: ciągnik rolniczy o mocy silnika mim. 120 KM wraz z pługiem bocznym z funkcją odśnieżania prawego i lewego pasa drogi w zależności od potrzeb. Szerokość robocza pługa min. 2,70 m. Świadczenie usług na terenie Gminy Sarnaki, Platerów i Stara Kornica w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36759,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


Część NR: 3   

Nazwa: świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości zimowej dróg (ulic) powiatowych w granicach administracyjnych miasta Łosice w sezonie zimowym 2015/2016 i 2016/2017 - ciągnik rolniczy z rozsypywaczem o ładowności nie mniejszej niż 2,5 Mg- szt. 1. Załadunek mieszanki z Bazy Materiałowo - Sprzętowej w Łosicach ul. Wiejska 3.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15163,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ