Łosice: Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimy 2009/2010 i 2010/2011 w zakresie zwalczania śliskości i odśnieżania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego.
Numer ogłoszenia: 195939 - 2009; data zamieszczenia: 03.11.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 171501 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimy 2009/2010 i 2010/2011 w zakresie zwalczania śliskości i odśnieżania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie usług związanych z zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zimy 2009/2010 i 2010/2011 w zakresie zwalczania śliskości i odśnieżania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach na terenie Powiatu Łosickiego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 138327.10 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie przy użyciu pługo - piaskarki typu Śnieżka - pług i paskarka na nośniku (nośnik - własność Wykonawcy), załadunek Wykonawcy, materiał Zamawiającego - ilość jednostek sprzętowych 2 szt.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 2   

Nazwa: Odśnieżanie dróg przy użyciu nośnika przystosowanego do obsługi pługa obustronnego, średniego (czołowego) - (nośnik - własność Wykonawcy) - ilość jednostek sprzętowych 3 szt.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 3   

Nazwa: Odśnieżanie dróg przy użyciu równiarki (własność Wykonawcy)- ilość jednostek sprzętowych 2 szt.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 4   

Nazwa: Zwalczanie zimowej śliskości przy użyciu ciągnika z rozsypywaczem (nośnik - własność Wykonawcy), z obsługą i załadunkiem Wykonawcy, materiał Zamawiającego na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Łosice - ilość jednostek sprzętowych 1 szt.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)