Łosice: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego i wykonawczego pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2028W Łosice- Rudnik - Hadynów od km 0+015 do km 5+915 i Nr 2050W Łosice- Hadynów - Próchenki - Krzesk - droga nr 2 od
Numer ogłoszenia: 27218 - 2008; data zamieszczenia: 08.02.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 8227 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, fax 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego i wykonawczego pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2028W Łosice- Rudnik - Hadynów od km 0+015 do km 5+915 i Nr 2050W Łosice- Hadynów - Próchenki - Krzesk - droga nr 2 od km 1+700 do km 5+940..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego i wykonawczego pn. Przebudowa dróg powiatowych Nr 2028W Łosice - Rudnik - Hadynów od km 0+015 do km 5+915 i Nr 2050W Łosice - Hadynów - Próchenki - Krzesk - droga nr 2 od km 1+700 do km 5+940.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.22.40.00-5.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 85000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.02.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)