Ogłoszenie nr 330971 - 2016 z dnia 2016-10-26 r.
Łosice: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Łosickiego- postępowanie składające się dwóch zadań ZADANIE NR I: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053W ul. Szkolna na odcinku od ul. Słonecznej do u. Słowackiego w Łosicach" ZADANIE NR II: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2063W ul. Św. Stanisława na odcinku od ul.Bialskiej do ul. 1 Maja w Łosicach"
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 307168-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, krajowy numer identyfikacyjny 3023892000000, ul. ul. Wiejska  3, 08200   Łosice, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 833 590 288, e-mail zdp@zdp.losice.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zdp.losice.pl, www.zdp.nbip.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Łosickiego- postępowanie składające się dwóch zadań ZADANIE NR I: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053W ul. Szkolna na odcinku od ul. Słonecznej do u. Słowackiego w Łosicach" ZADANIE NR II: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2063W ul. Św. Stanisława na odcinku od ul.Bialskiej do ul. 1 Maja w Łosicach"
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Łosickiego – postępowanie składające się z dwóch odrębnych zadań” ZADANIE NR 1: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053W ul. Szkolna na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Słowackiego w Łosicach” Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 2053W ul. Szkolna na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Słowackiego w Łosicach o długości 0,37 km. W ramach przebudowy zostaną zrealizowane następujące prace:- roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych warstw konstrukcji jezdni,przebudowa i budowa zjazdów, przebudowa oraz budowa miejsc postojowych, przebudowa chodników, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, prace porządkowe. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określa: a) przedmiar robót – załącznik nr I-1 do SIWZ, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych –załącznik nr J-1 do SIWZ, c) dokumentacja projektowa - załącznik nr K-1 do SIWZ. ZADANIE NR 2: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2063W ul. Św. Stanisława na odcinku od ul. Bialskiej do ul. 1 Maja w Łosicach” Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 2063W ul. Św. Stanisława na odcinku od ul. Bialskiej do ul. 1 Maja w Łosicach o długości 0,16 km. W ramach przebudowy zostaną zrealizowane następujące prace:roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, wykonanie poszerzenia jezdni, wykonanie nowych warstw konstrukcji jezdni, przebudowa zjazdów, przebudowa chodnika i miejsc postojowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, prace porządkowe. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określa: a) przedmiar robót – załącznik nr I-2 do SIWZ, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr J-2 do SIWZ, c) dokumentacja projektowa - załącznik nr K-2 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45233220-7, 45233140-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053W ul. Szkolna na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Słowackiego w Łosicach
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/10/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT345475.68
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna,  sekretariat@prdsabp.pl,  ul. Sidorska 84-90,  21-500,  Biała Podlaska,  kraj/woj. lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 549252,26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 520311,88
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 585863,16
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Przebudowa powiatowej Nr 2063W ul. Św. Stanisława na odcinku od ul. Bialskiej do ul. Maja w Łosicach
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia-podstawa prawna unieważnienia art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT100653.88
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem 164102,15
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 183138,30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.