Łosice: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże od km 17+945 do km 18+755, odcinek dł. 0,810 km - drugi przetarg nieograniczony
Numer ogłoszenia: 188875 - 2008; data zamieszczenia: 13.08.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 150654 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, fax 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże od km 17+945 do km 18+755, odcinek dł. 0,810 km - drugi przetarg nieograniczony.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki - Litewniki - Hołowczyce - Zabuże od km 17+945 do km 18+755, odcinek dł. 0,810 km

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.20-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 146148,29 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.08.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)