Łosice: WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE Nr I - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2038W Nieznanki - Dziadkowskie na odcinku od km 0+608 do km 1+108, dł. 0,500 km, ZADANIE Nr II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048W Niemojki - Patków - Zaborze długości 1,255 km w trzech odcinkach ZADANIE NR III -Przebudowa drogi powiatowej Nr 2003W Patków- Dzięcioły na odcinku od km 0+000 do km 0+438
Numer ogłoszenia: 223634 - 2009; data zamieszczenia: 06.07.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 164842 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE Nr I - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2038W Nieznanki - Dziadkowskie na odcinku od km 0+608 do km 1+108, dł. 0,500 km, ZADANIE Nr II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048W Niemojki - Patków - Zaborze długości 1,255 km w trzech odcinkach ZADANIE NR III -Przebudowa drogi powiatowej Nr 2003W Patków- Dzięcioły na odcinku od km 0+000 do km 0+438.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE Nr I - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2038W Nieznanki - Dziadkowskie na odcinku od km 0+608 do km 1+108, dł. 0,500 km, ZADANIE Nr II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048W Niemojki - Patków - Zaborze długości 1,255 km w trzech odcinkach ZADANIE NR III -Przebudowa drogi powiatowej Nr 2003W Patków- Dzięcioły na odcinku od km 0+000 do km 0+438 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera (dla każdego zadania odrębnie): a) ) przedmiar robót; b) obliczenie wyrównania profilu poprzecznego: dla ZADANIA NR II i ZADANIA NR III; c) specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 525649.25 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: ZADANIE Nr I - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2038W Nieznanki - Dziadkowskie na odcinku od km 0+608 do km 1+108, dł. 0,500 km

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 2   

Nazwa: ZADANIE Nr II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2048W Niemojki - Patków - Zaborze długości 1,255 km w trzech odcinkach

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 3   

Nazwa: ZADANIE NR III -Przebudowa drogi powiatowej Nr 2003W Patków- Dzięcioły na odcinku od km 0+000 do km 0+438

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)