Łosice: Zakup paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego w ilościach niezbędnych do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach
Numer ogłoszenia: 76612 - 2012; data zamieszczenia: 13.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 431678 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego w ilościach niezbędnych do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego w ilościach niezbędnych do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach w okresie od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r. Dostawa niżej wymienionych przewidywanych szacunkowych ilości i rodzajów paliw napędowych, olejów i smarów oraz oleju opałowego w następującym asortymencie: Etylina 95 Pb - 3 000 l Olej napędowy - 13 000 l Gaz LPG - 2 500 l Olej opałowy lekki - 4 000 l Nazwa handlowa olei zalecana przez producenta sprzętu lub pojazdu lub właściwy odpowiednik. Zamienniki olejów winny mieć zalecaną przez producenta urządzenia lepkość oraz klasę jakości. Na olej sprzedawany w nieoryginalnych opakowaniach powinna być załączona zgodność numeru aprobaty na dostarczany olej z wymaganiami Zamawiającego w opakowaniach zależnych od potrzeb Zamawiającego: Olej Lotos Syntetyk - 10 l Olej Lotos Diesel - 20 l Olej TURT Dus Klasa 15W40 - 45 l Olej STIHL - 18 l Olej PILAROL - 130 l Olej Superol - 30 l Olej Hipol - 50 l Olej Mobil 1 15W40 - 8 l Olej TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W-30 5 l HYDROL L-HL 100 - 50 l SMAR ŁT 43 - 10 kg.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.12.00.00-6, 09.13.41.00-8, 09.13.51.00-5, 09.21.10.00-1, 09.21.11.00-2, 09.21.16.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93498,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ