Łosice: Zakup paliw napędowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach
Numer ogłoszenia: 540310 - 2013; data zamieszczenia: 31.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 523258 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw napędowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup paliw napędowych dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego EKODISEL, gazu LPG oraz oleju napędowego grzewczego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach w okresie od dnia 01.01.2014r. do dnia 31.12.2014r. Dostawa niżej wymienionych przewidywanych szacunkowych ilości i rodzajów paliw napędowych w następującym asortymencie: Benzyna bezołowiowa Pb 95 - 3 000 l, Olej napędowy EKODISEL - 13 000 l, Gaz LPG - 2 500 l, Olej napędowy grzewczy - 4 000 l 2. Dostawy paliw napędowych do urządzeń mechanicznych będą realizowane na zasadzie tankowań pojazdów lub sprzętu w zależności od potrzeb Zamawiającego w stacji należącej do Wykonawcy. 3.Odbiór w/w towarów odbywać się będzie bezgotówkowo i rejestrowany będzie na listę zbiorczą zawierającą: datę pobrania, rodzaj towaru, ilość, cenę sprzedaży obowiązującą w dniu pobrania towaru, nazwisko pobierającego, nr karty drogowej, nazwę pojazdu lub sprzętu, numer rejestracyjny pojazdu. 4. Olej opałowy będzie dostarczany transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3. 5. Odbiór oleju opałowego odbywać się będzie bezgotówkowo na podstawie dokumentu WZ. 6. Sprzedawane paliwa napędowe, dostarczany olej opałowy muszą spełniać normy jakościowe określone w obowiązujących normach i przepisach w całym okresie realizacji zamówienia. 7. Faktury za transakcje wystawiane będą przez Wykonawcę na koniec każdego miesiąca i wysyłane Zamawiającemu wraz z zestawieniem transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym. 8. Stacja paliw zlokalizowana na terenie miasta Łosice..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8, 09.13.51.00-5, 09.12.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 83421,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ