Łosice: Dostawa paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego w ilościach niezbędnych do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach.
Numer ogłoszenia: 14243 - 2011; data zamieszczenia: 12.01.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 406976 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego w ilościach niezbędnych do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego w ilościach niezbędnych do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach w okresie od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r. Dostawa niżej wymienionych przewidywanych szacunkowych ilości i rodzajów paliw napędowych, olejów i smarów oraz oleju opałowego w następującym asortymencie: Etylina 95 Pb-4 000 l, LPG-2 500 l, Olej napędowy-12 000 l,Olej opałowy-4 000 l, Olej Lotos Mineralny-18 l, Olej Lotos Syntetyk-10 l,Olej Lotos Diesel-20 l,Olej TURT Dus Klasa 15W40-45 l, Olej STIHL-15 l, Olej PILAROL-120 l,Olej Superol-30 l, Olej Hipol-50 l, Olej Mobil 1 15W40-6 l, HYDROL L-HL 100-27 kg, SMAR ŁT 43-10 kg..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.12.00.00-6, 09.13.41.00-8, 09.13.51.00-5, 09.21.10.00-1, 09.21.11.00-2, 09.21.16.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80027,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ