Łosice: Przebudowa mostu w km 5+863 i dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 - Niemojki - Łysów - Dąbrowa - Korczew
Numer ogłoszenia: 229818 - 2014; data zamieszczenia: 09.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 197592 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa Samorządowa Jednostka Organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa mostu w km 5+863 i dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 - Niemojki - Łysów - Dąbrowa - Korczew.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa mostu w km 5+863 i dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 - Niemojki - Łysów - Dąbrowa - Korczew Szczegółowy zakres rzeczowy robót przedstawiony został w : a) przedmiarach robót - załącznik nr 10a (branża mostowa), załącznik nr 10b (branża drogowa) do SIWZ, b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót- załącznik nr 12 (branża mostowa i drogowa) do SIWZ, c) dokumentacji projektowej - załącznik nr 11 (branża mostowa i drogowa) do SIWZ. Zamawiający dodatkowo informuje, że Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do opracowania, zatwierdzenia i wykonania czasowej organizacji ruchu na czas trwania realizacji zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2034140,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ