Łosice: WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE NR I - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2009W SARNAKI - MIERZWICE NA ODC. OD KM 0+000 DO KM 0+950 ZADANIE NR II - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2012W OD DROGI NR 811 - CHYBÓW - LITEWNIKI STARE - WALIM- NOWA KORNICA, DŁUGOŚCI 1,130 KM W TRZECH ODCINKACH ZADANIE NR III - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2038W NIEZNANKI - DZIADKOWSKIE OD KM 0+608 DO KM 1+138, DŁ. 0,530 KM
Numer ogłoszenia: 284802 - 2010; data zamieszczenia: 09.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 236176 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE NR I - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2009W SARNAKI - MIERZWICE NA ODC. OD KM 0+000 DO KM 0+950 ZADANIE NR II - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2012W OD DROGI NR 811 - CHYBÓW - LITEWNIKI STARE - WALIM- NOWA KORNICA, DŁUGOŚCI 1,130 KM W TRZECH ODCINKACH ZADANIE NR III - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2038W NIEZNANKI - DZIADKOWSKIE OD KM 0+608 DO KM 1+138, DŁ. 0,530 KM.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE NR I - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2009W SARNAKI - MIERZWICE NA ODC. OD KM 0+000 DO KM 0+950 ZADANIE NR II - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2012W OD DROGI NR 811 - CHYBÓW - LITEWNIKI STARE - WALIM- NOWA KORNICA, DŁUGOŚCI 1,130 KM W TRZECH ODCINKACH ZADANIE NR III - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2038W NIEZNANKI - DZIADKOWSKIE OD KM 0+608 DO KM 1+138, DŁ. 0,530 KM SZCZEGÓŁOWY ZAKRES RZECZOWY ROBÓT PRZEDSTAWIONY ZOSTAŁ W PRZEDMIARZE ROBÓT (ODDZIELNIE DLA KAŻDEGO ZADANIA).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: ZADANIE NR I - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2009W SARNAKI - MIERZWICE NA ODC. OD KM 0+000 DO KM 0+950

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 331596,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: ZADANIE NR II - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2012W OD DROGI NR 811 - CHYBÓW - LITEWNIKI STARE - WALIM- NOWA KORNICA, DŁUGOŚCI 1,130 KM W TRZECH ODCINKACH

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 331393,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 3   

Nazwa: ZADANIE NR III - PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2038W NIEZNANKI - DZIADKOWSKIE OD KM 0+608 DO KM 1+138, DŁ. 0,530 KM

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 119659,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ