Łosice: Dostawa emulsji asfaltowej K1-65 kationowej, szybkorozpadowej, zwykłej w ilości 80Mg do Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni na drogach powiatowych Powiatu Łosickiego w 2011r.
Numer ogłoszenia: 92039 - 2011; data zamieszczenia: 22.03.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 61149 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa emulsji asfaltowej K1-65 kationowej, szybkorozpadowej, zwykłej w ilości 80Mg do Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni na drogach powiatowych Powiatu Łosickiego w 2011r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa emulsji asfaltowej K1-65 kationowej, szybkorozpadowej, zwykłej w ilości 80Mg do Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni na drogach powiatowych Powiatu Łosickiego w 2011r. od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2011 r. Wykonawca zapewnia dostawę sukcesywnie - w miarę potrzeb Zamawiającego, środkami transportowymi przeznaczonymi do tego celu - cysternami samochodowymi i rozładunek na Bazie Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach. Każdorazowa dostawa emulsji w ilości nie większej niż 4 Mg. Dostawy uzgadniane telefonicznie- potwierdzone pisemnym zamówieniem przesłanym faksem. Dostawy emulsji nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania zamówienia w formie pisemnej przesłanego faksem. Dostarczona emulsja powinna spełniać wymagania określone w Warunkach technicznych- Drogowe Kationowe Emulsje Asfaltowe EmA-99 - Zeszyt 60 IBDiM z 1999 r. Do każdej dostawy emulsji asfaltowej Wykonawca musi dołączyć deklarację zgodności. Dostawy emulsji od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 15:00..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.03.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 115394,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ