Łosice: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej K1-65, szybkorozpadowej, zwykłej w ilości 80 Mg do Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach
Numer ogłoszenia: 84962 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52776 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa Samorządowa Jednostka Organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej K1-65, szybkorozpadowej, zwykłej w ilości 80 Mg do Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa kationowej emulsji asfaltowej K1-65, szybkorozpadowej, zwykłej w ilości 80,0 Mg do Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni na drogach powiatowych Powiatu Łosickiego w 2014 r. od dnia zawarcia umowy do dnia 31.10.2014r. Wykonawca zapewnia sukcesywne dostawy emulsji asfaltowej-w miarę potrzeb Zamawiającego, środkami transportowymi przeznaczonymi do tego celu-cysternami samochodowymi i rozładunek na Bazie Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3. Każdorazowa dostawa emulsji w ilości nie większej niż 4 Mg. Dostawy uzgadniane telefonicznie - potwierdzone pisemnym zamówieniem przesłanym faksem. Dostawy emulsji nie później niż w ciągu 3 dni od daty otrzymania zamówienia w formie pisemnej przesłanego faksem. Dostarczana emulsja kationowa powinna spełniać wymogi techniczne określone. Do każdej dostawy emulsji asfaltowej Wykonawca musi dołączyć świadectwo jakości. Dostawy emulsji od poniedziałku do piątku w godzinach od 600 do 1500..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.36.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 151552,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ