Łosice: Dostawa emulsji asfaltowej K1-65 kationowej, szybkorozpadowej zwykłej w ilości 80 Mg do Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni na drogach powiatowych Powiatu Łosickiego w 2008 r.
Numer ogłoszenia: 57969 - 2008; data zamieszczenia: 20.03.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 28131 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, fax 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa emulsji asfaltowej K1-65 kationowej, szybkorozpadowej zwykłej w ilości 80 Mg do Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni na drogach powiatowych Powiatu Łosickiego w 2008 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa emulsji asfaltowej K1-65 kationowej, szybkorozpadowej zwykłej w ilości 80 Mg do Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach do wykonywania remonttów cząstkowych nawierzchni na drogach powiatowych Powiatu Łosickiego w 2008 r.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14.51.10.00-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 88720 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.03.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)