Łosice: Dostawa paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego, w ilościach niezbędnycch do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach
Numer ogłoszenia: 20141 - 2009; data zamieszczenia: 19.01.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego, w ilościach niezbędnycch do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa paliw napędowych, olejów i smarów do urządzeń mechanicznych i pojazdów oraz oleju opałowego, w ilościach niezbędnycch do funkcjonowania środków transportowych, maszyn, sprzętu i urządzeń grzewczych Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.12.00.00-6, 09.13.41.00-8, 09.13.51.00-5, 09.21.10.00-1, 09.21.11.00-2, 09.21.16.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 59121.48 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.01.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)