Łosice: WYKONANIE BUDOWY I PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE Nr I - Budowa drogi powiatowej Nr 2031W Korczówka - Korczówka Kolonia - Mszanna od km 1+000 do km 1+616,90, odcinek dł. 0,6169 km ZADANIE Nr II- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2022W Stara Kornica - Kiełbaski od km 0+000 do km 1+000, odcinek długości 1,000 km.
Numer ogłoszenia: 142846 - 2009; data zamieszczenia: 12.05.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 90948 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE BUDOWY I PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE Nr I - Budowa drogi powiatowej Nr 2031W Korczówka - Korczówka Kolonia - Mszanna od km 1+000 do km 1+616,90, odcinek dł. 0,6169 km ZADANIE Nr II- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2022W Stara Kornica - Kiełbaski od km 0+000 do km 1+000, odcinek długości 1,000 km..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: WYKONANIE BUDOWY I PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH Z PODZIAŁEM NA ZADANIA: ZADANIE Nr I - Budowa drogi powiatowej Nr 2031W Korczówka - Korczówka Kolonia - Mszanna od km 1+000 do km 1+616,90, odcinek dł. 0,6169 km ZADANIE Nr II- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2022W Stara Kornica - Kiełbaski od km 0+000 do km 1+000, odcinek długości 1,000 km.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 370973.13 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: ZADANIE Nr I - Budowa drogi powiatowej Nr 2031W Korczówka- Korczówka Kolonia- Mszanna od km 1+000 do km 1+616,90, odcinek dł. 0,6169 km

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

Część NR: 2   

Nazwa: ZADANIE Nr II- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2022W Stara Kornica - Kiełbaski od km 0+000 do km 1+000, odcinek długości 1,000 km

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)