Łosice: Bieżące utrzymanie dróg, w zakresie wykonania odwodnienia przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Łosickiego.
Numer ogłoszenia: 96572 - 2011; data zamieszczenia: 29.04.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63716 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg, w zakresie wykonania odwodnienia przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Łosickiego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg, w zakresie wykonania odwodnienia przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Łosickiego. Szczegółowy zakres rzeczowy robót przedstawiony został w : a) przedmiarze robót, b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 1. Zakres robót obejmujący zamówienie przyjęty został jako szacunkowy i służy do porównania złożonych ofert. 2. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonywane będą na podstawie pisemnych zleceń wystawionych przez Zamawiającego z określeniem ich zakresu, terminu wykonania, lokalizacji oraz wartości wynikającej z zaproponowanych przez Wykonawcę cen jednostkowych. 3.Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji prac określonych w zleceniu w terminie 3 dni od jego otrzymania. 4.W przypadku usuwania awarii, gdzie zachodzi konieczność natychmiastowego wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji prac określonych w zleceniu w terminie 12 godzin od jego otrzymania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.52-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 300720,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ