Łosice: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice - Hadynów - Krzesk - droga nr 2, obejmująca budowę chodnika w miejscowości Próchenki od km 12+430 do km 13+080 - odcinek długości 0,650 km
Numer ogłoszenia: 244715 - 2008; data zamieszczenia: 01.10.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 198720 - 2008r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, fax 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice - Hadynów - Krzesk - droga nr 2, obejmująca budowę chodnika w miejscowości Próchenki od km 12+430 do km 13+080 - odcinek długości 0,650 km.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice - Hadynów - Krzesk - droga nr 2, obejmująca budowę chodnika w miejscowości Próchenki od km 12+430 do km 13+080 - odcinek długości 0,650 km.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.22-1.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 70000.00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)