Łosice: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 - Niemojki - Łysów - Dąbrowa - Korczew na odcinku od km 0+096,50 do km 1+615
Numer ogłoszenia: 76652 - 2012; data zamieszczenia: 13.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 36508 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 - Niemojki - Łysów - Dąbrowa - Korczew na odcinku od km 0+096,50 do km 1+615.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 - Niemojki - Łysów - Dąbrowa - Korczew na odcinku od km 0+096,50 do km 1+615. Szczegółowy zakres rzeczowy robót przedstawiony został w : a) przedmiarze robót, b) specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. c) projektach wykonawczych: 1. projekcie zagospodarowania terenu, 2. profilu podłużnym, 3. przekrojach normalnych, 4. przekrojów poprzecznych, 5. tabeli robót ziemnych, 6. tabeli poszerzenia, 7. wykazie zjazdów, 8. współrzędnych punktów głównych trasy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2563102,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ