Łosice: ZADANIE Nr I - Likwidacja odcinków przełomowych na drogach powiatowych na terenie Gmin Olszanka i Łosice ZADANIE Nr II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2041W Waśkowólka - Żurawlówka - Wygoda na odc. od km 0+276 do km 0+526
Numer ogłoszenia: 303964 - 2010; data zamieszczenia: 23.09.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 263604 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZADANIE Nr I - Likwidacja odcinków przełomowych na drogach powiatowych na terenie Gmin Olszanka i Łosice ZADANIE Nr II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2041W Waśkowólka - Żurawlówka - Wygoda na odc. od km 0+276 do km 0+526.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: ZADANIE Nr I - Likwidacja odcinków przełomowych na drogach powiatowych na terenie Gmin Olszanka i Łosice ZADANIE Nr II - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2041W Waśkowólka - Żurawlówka - Wygoda na odc. od km 0+276 do km 0+526 Szczegółowy zakres rzeczowy robót przedstawiony został w: a. przedmiarze robót (oddzielnie dla każdego ZADANIA); b. w wykazie odcinków likwidacji przełomów (dot. ZADANIA Nr I)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: ZADANIE Nr I - Likwidacja odcinków przełomowych na drogach powiatowych na terenie Gmin Olszanka i ŁOsice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 789676,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Część NR: 2   

Nazwa: ZADANIE Nr II - Przebudowa drogi powiatowej 2041W Waśkowólka - Żurawlówka - Wygoda na odc. od km 0+276 do km 0+526

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150260,85 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ