Łosice: Przebudowa drogi Nr 2028W Łosice - Rudnik - Hadynów od km 0+0,15 do km 5+915, dł. 5,900 km Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Regionalny system transportowy Działania 3.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
Numer ogłoszenia: 69380 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 16405 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi Nr 2028W Łosice - Rudnik - Hadynów od km 0+0,15 do km 5+915, dł. 5,900 km Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Regionalny system transportowy Działania 3.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi Nr 2028W Łosice - Rudnik - Hadynów od km 0+0,15 do km 5+915, dł. 5,900 km Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III Regionalny system transportowy Działania 3.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3955801,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ