Łosice: Remont drogi w Powiecie Łosickim Nr 2002W Zakrze - Dzięcioły na odcinku Zakrze - Nowosielec od km 1+060 do km 1+954
Numer ogłoszenia: 298018 - 2010; data zamieszczenia: 20.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, woj. mazowieckie, tel. 083 359 02 32, faks 083 3590288 , strona internetowa www.zdp.losice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi w Powiecie Łosickim Nr 2002W Zakrze - Dzięcioły na odcinku Zakrze - Nowosielec od km 1+060 do km 1+954.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi w Powiecie Łosickim Nr 2002W Zakrze - Dzięcioły na odcinku Zakrze - Nowosielec od km 1+060 do km 1+954. Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA